ഐ.ടി പദ്ധതികൾ

 • സമഗ്രമായ ഐടി പരിഹാരം

  സിംഗിൾ സൈൻ ഓണിന്റെ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം
  സിംഗിൾ സൈൻ ഓണിന്റെ നിർമ്മാണം
  മൊഡ്യൂൾ (സോഫ്ട്‍വെയറുകളുടെ) സൃഷ്ടിക്കൽ - നിലവിലുള്ള 6 മൊഡ്യൂളുകൾ നിർമ്മിച്ചു (ബില്ലിംഗ്, ക്വാളിറ്റി, പ്രോജക്റ്റ്, ഓ‌&എം, എച്ച്.ആർ,)
  വെബ്സൈറ്റ് സംയോജനം
  മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും ബിസിനസ്സ് ഇന്റലിജൻസ് ലയറും
  പൈലറ്റ് & ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്
  ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്

 • അബാക്കസ് പരിഷ്കരണം

 • വെബ്‌സൈറ്റ് ഡൈനാമിക് മൊഡ്യൂളുകൾ ഡിസൈൻ -പ്രോജക്റ്റ് എൻട്രി മൊഡ്യൂൾ

 • ഉപഭോക്തൃ ബില്ലുകളും എസ്.എം.എസ്. സംയോജനവും

 • ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ്മായി നേരിട്ടുള്ള ഓൺ ലൈൻ പേയ്മെന്റ്റ് സംയോജനം

 • സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഡെലിവറി ഗേറ്റ്‌വേ

 • ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ., എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്കുകളുമായി സംയോജനം

 • അബാക്കസുമായി പി.ഓ.എസ്. മെഷീൻ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ

 • KSWIFT

 • RTGS TRANSFER MODULE

 • വെബ്‌സൈറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും പേജ് ഡിസൈനുകളും

 • പുതിയ വാട്ടർ കണക്ഷൻ നല്കുന്നതിനായുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്

 • ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോജക്ട്

 • JJM APP SUPPORT AND CHANGE MANAGEMENT

 • SBI API INTEGRATION

 • DATA SHARING from abacus TO GIS

 • JJM MOBILE APP RELATED ABACUS DATA WORKS

 • HARDWARE AND SERVER REQUIREMENT AND SIZING

 • PREPARATION OF NETWORK UPGRADATION PLAN- KSWAN AND BSNL

 • HARDWARE INVENTRY SOFTWARE IMPLEMENTATION

 • COURT CASE MONITORING SOFTWARE IMPLEMENTATION

 • DDFS ROLL OUT STATE WIDE

 • METER READING AND E-WALLOT APP BY K-DISC

 • Amrut Smart meter Project- Interlinking software of Phase -1 (Base Electronics company

 • Service Interruption Application

 • Water Quality testing fee payment system

 • Bulk water supply Billing Module

 • KWA Employee Database

 • Consumer Portal

 • Self Reading Mobile APP

 • MMS Change management

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)