സെക്ഷനുകളിലെ തൊഴിൽ വർഗ്ഗീകരണം

E1 വിഭാഗം സേവന പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ / ശമ്പള പുനരവലോകനം/പെൻഷൻ പുനരവലോകനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെയും ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു കത്തിടപാടുകൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, സർക്കാരുമായുള്ള പൊതു കത്തിടപാടുകൾ, ഇആർ‌പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തിടപാടുകൾ, സേവന അവകാശം, എച്ച്ആർ‌സിയുടെ സുമോ മുദ്രാവാക്യം, സ്ത്രീ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുക, ട്രേഡ് യൂണിയൻ പദവികൾ അംഗീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ
E2(A) വിഭാഗം  സ്ഥാനക്കയറ്റം / ശൂന്യവേതനാവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും, സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഹെഡ് സർവേയർ, നിയമനം, സർവേയർമാരുടെ റെഗുലറൈസേഷൻ, സ്ഥാപന ശാക്തീകരണം, ഓഫീസുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, നിർത്തലാക്കൽ, രൂപീകരണം, തസ്തിക മാറ്റൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. EE (DPC-ഹയർ),& AEE (DPC-ലോവർ) തസ്തികകളിലേക്ക് സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രമോഷൻ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുചേർക്കുന്നു
E2(B) വിഭാഗം All correspondences related to appointment/ promotion/ LWA, preparation of seniority list & allied   matters related to Senior Administrative Officer, Internal Auditor, Administrative Officer/Accounts Officer, Senior Superintendent/Revenue Officer,Divisional Accountants Office, & Overseer Grade III . Facilitating the convening of Departmental Promotion Committee for preparing Select List to posts of Sr.AO, IA, AO, SS (DPC-Higher) and DAO (DPC-Lower)
E3 വിഭാഗം  കരാറുകാർ മുഖേനയുള്ള NMR/ CLR/ HR/ ലേബർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും, കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ. CLR നെ NMR ആയും /NMRനെ ജീവനക്കാരനായി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കലും. മീറ്റർ റീഡർ, മീറ്റർ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് /പ്രമോഷൻ /ശൂന്യവേതനാവധി, സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ മുതലായ കാര്യങ്ങളും
E4 വിഭാഗം All correspondences related to appointment/ promotion/ preparation of seniority list & allied   matters related to Appointment /Promotion/ Extension of probation/L.W.A etc. of Assistant Engineers. All correspondences  related to appointment/promotion/ LWA, preparation of  seniority list & allied   matters related to D’Man Grade I & II, preparation of TA bills in respect of Board members, all GO’s, NGO’s, waving of liabilities and apprentice training.
E5 വിഭാഗം ഓപ്പറേറ്റർ / ഹെഡ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റർ /മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് /മാസ്റ്റർ ഡ്രില്ലർ ഇവരുടെ നിയമനം / സ്ഥാനക്കയറ്റം /ശൂന്യ വേതനാവധി സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും.
E6(A) വിഭാഗം KCS (CCA) ചട്ടങ്ങളും KGS പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും, വിവരാവകാശം, VACB LAR വഴി ലഭിച്ച കംപ്ലയിന്റുകളുടെയും കത്തിടപാടുകൾ , ചീഫ് എൻജിനീയർ (SR), ചീഫ് എൻജിനീയർ (WASCON & PPD), ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാത്തരം ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും.
E6(B) വിഭാഗം KCS (CCA) ചട്ടങ്ങളും KGS പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും, വിവരാവകാശം, VACB LAR വഴി ലഭിച്ച കംപ്ലയിന്റുകളുടെയും കത്തിടപാടുകൾ , ചീഫ് എൻജിനീയർ (CR), ചീഫ് എൻജിനീയർ (NR) എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാത്തരം ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും.
E6(C) വിഭാഗം എല്ലാ പൊതു പരാതികളും (സി‌എം‌ഒ പോർട്ടൽ, സുതാര്യ കേരളം, ജനമിത്ര മുതലായവ) & ജനറൽ കറസ്പോണ്ടൻസ്, വാർഷിക ലാൻ‌ഡഡ് പ്രോപ്പർ‌ട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സ്ഥാവരവും ജംഗമവും ആയ സ്വത്തുക്കൾ‌ക്കുള്ള അനുമതി, വിവരാവകാശ നിയമവും ഓഡിറ്റും PUC/PAC)
E7 വിഭാഗം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓവർസിയർ / ചീഫ് വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ / വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ / ഇലക്ട്രീഷ്യൻ / പ്ലംബർ / പ്ലംബിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ / സീനിയർ പ്ലംബിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ / മെക്കാനിക് / മെക്കാനിക് സൂപ്രണ്ട് / ഡ്രൈവർ / ഡ്രില്ലർ മെക്കാനിക് / വെൽ ഡ്രില്ലർ / ഫിറ്റർ / ഹെഡ് ഫിറ്റർ / കെമിസ്റ്റ് / സാനിറ്ററി കെമിസ്റ്റ് / സീനിയർ സാനിറ്ററി കെമിസ്റ്റ് / ബാക്ടീരിയോളജിസ്റ്റ് / ഷിഫ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് / ഷിഫ്റ്റ് മസ്ദൂർ / ലൈൻമാൻ / ലാബ്-അസിസ്റ്റന്റ് / പൈപ്പ് ലെയർ / ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് / ലൈഫ് ഗാർഡ് / ലൈഫ് ഗാർഡ് കം കോച്ച് / ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ / ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്, കൂടാതെ ടെക്നീക്കൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ഇതര കാറ്റഗറികളുടെയും നിയമനം / സ്ഥാനക്കയറ്റം /ശൂന്യ വേതനാവധി സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും. എസ്‌സി / എസ്ടി, എന്നിവയുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്, F.T സ്വീപ്പർ, P.T സ്വീപ്പർ, അൺ സ്‌കിൽഡ് വർക്കർ, വർക്കർ തസ്തികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്റ്ററാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ
E8 വിഭാഗം CES / അക്കൗണ്ട്സ് അംഗം/FM & CAO/അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ/DBA/ADBA/ചീഫ് ലാ ഓഫീസർ/ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻറ് /ലോ ഓഫീസർ/ഡെപ്യൂട്ടി AM/PIO എന്നിവരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. കോൺ‌ടാക്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ / ഗാർഡ്നർ / ക്ലീനർ / ലാസ്കർ തസ്ഥികളുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ തസ്ഥികകളുടേയും ഡെപ്യൂട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും
E9 വിഭാഗം MD/TM/CE/SE/DCE/JS/HC/UDC and CAs എല്ലാ ഗ്രേഡുകളിലെയും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് /പ്രമോഷൻ/ശൂന്യവേതനാവധി/സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും. CE and DCE/SE (DPC-Higher) തസ്തികകളിലേക്ക് സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രമോഷൻ കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു.
E10 വിഭാഗം വാച്ച്മാൻ/ഡഫേദാർ/പ്യൂൺ/LDC/LDT/UDT/സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് /എഫ്‌സി‌എസ് തസ്ഥികകളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് /പ്രമോഷൻ/ശൂന്യവേതനാവധി/സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും.
E11 വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ് ക്ലെയിം, കെ‌ഡബ്ല്യുഎയിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ് പ്രത്യേക അനുമതി, ജീവനക്കാരുടെയും കെ‌ഡബ്ല്യുഎയിലെ പെൻഷൻകാരുടെയും സമഗ്ര ഗ്രൂപ്പ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തിടപാടുകൾ.
E15 വിഭാഗം JS/HC/UDC/LDC/FCS/SGT/UDT/LDC/Tel. Operator/CVI/Driver/Duffedar/peon/D’man/Overser എന്നി തസ്ഥികകളുടെ സർവീസ് ബുക്ക് പരിപാലിക്കുക, അവധി അനുമതി, EL സറണ്ടർ, പേ ഫിക്സേഷൻ തുടങ്ങിയവ. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ. ജലഭവനിലെ എല്ലാ ഗസറ്റഡ് ഇതര മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകളുടെയും തൊഴിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം. ജി-സ്പാർക്ക് അപ്ഡേഷൻ
E16 വിഭാഗം Preparation of Salary Bills of all GO’s and NGO’s-issue of NLC, LPC etc. of GO’s and NGO’s.  Preparation of Arrear Bills of Go’s and NGO’s, remittance of LIC and SLI, remittance towards other agencies such as Court/SBI/SBT/Co-operative Banks etc. Verification and posting of pay bills of Gazetted Officers, AE & PT Sweeper.  Releasing of FBS, verification of salary certificate, GPF admission. Remittance of pension contribution and leave salary to the deputation employees, etc.
E17 വിഭാഗം ബാങ്ക് റീ-കൺസിലിയേഷൻ . ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുത്ത്, ടാലി സോഫ്റ്റ് വെയർ അപ്ഡേറ്റ്. പ്രതിമാസ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, സിബി 27, സിബി 28 തയ്യാറാക്കൽ, ജേണൽ പോസ്റ്റുചെയ്യൽ, ട്രയൽ ബാലൻസ്
E19 വിഭാഗം Sanction of Temporary Advance from GPF/NRA, Budget preparations closure of GPF and clearing Audit Objections/Draft Para, transfer account related to GPF, GPF Passbook Mace. Updation of G-SPARK Releasing of EMD/SD, preparation of  Non settled DA Arrear Bill,  Maintenance and updating of Security Register, and EMD register,  Maintenance of LIC Pass Books, SLI,GI and paper related to miscellaneous nature, Preparation of fund requisition, remittance of Telephone bills and CUG, purchase and distribution of stamp account, settlement of temporary advance and imprest account, Bank reconciliation
E20 വിഭാഗം O& M-ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, LA ഉപ ചോദ്യങ്ങൾ, ആദായനികുതി ഫയൽ ചെയ്യൽ, പണമയയ്ക്കൽ, ഫോം-16 നൽകൽ, VAT, KB and OCWWF എന്നിവയുടെ പണമടയ്ക്കൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ, ഫോം നമ്പർ ER.1 and ER.2 എന്നിവ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സമർപ്പിക്കൽ , തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലും, സമർപ്പിക്കലും. AE- യുടെ സർവീസ് ബുക്ക് പരിപാലിക്കുക, അവധി അനുമതി മുതലായവ , AEമാരുടെയും ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് അറ്റാച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ലീവ് സറണ്ടർ എന്നിവ. ജി-സ്പാർക്കിന്റെ അപ്‌ഡേഷൻ.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)