| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA
Ongoing Projects Greater than 1 Crore

  • Abstract
  • അമൃത്
  • DEPOSIT
  • GOI
  • GOK
  • JJM
  • KIIFB
  • NABARD
  • RKI
  • OTHERS
Sl No Financial Head No of Works AS Amount in Lakhs
1 അമൃത് 59 98,457
2 DEPOSIT 27 20,482
3 GOI 20 33,226
4 GOK 102 99,200
5 JJM 504 5,72,760
6 KIIFB 99 4,37,102
7 NABARD 17 43,295
8 RKI 8 19,060
9 OTHERS 3 9,016
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 839 13,32,597
* as on 08-06-21
Sl NoProject Nameജില്ലAS Amount [Rs]
122 AMRUT ATAL MISSION FOR REJUVENATION AND URBAN TRA(75)-AMRUT-Augmentation of WSS in Kollam Corporation(8518)കൊല്ലം920800000
2AMRUT SAAP 2017-18 WSS to Palakkad Municipality Phase III Package II - Augmentation of Water Supply Scheme to Palakkad Municipality - Part III- Package II - Providing Rider main, changing of water connections and replacement of existing AC Pipelines to DI/PVC pipelines in Palakkad Muncipalityപാലക്കാട്851500000
3AMRUT -2016-17,2017-18 WSS to Guruvayur Municipality in Thrissur District-Improvement of water supply system for Guruvayur - Package I & II (Revised AS -81.34Cr)തൃശ്ശൂർ813400000
4AMRUT-Augmentation& Modernization of water supply distribution system in Alappuzha Municipality-Phase 3ആലപ്പുഴ672150000
5AMRUT-Augmentation& Modernization of water supply distribution system in Alappuzha Municipality-Phase 2ആലപ്പുഴ591050000
6AMRUT-Augmentation& Modernization of water supply distribution system in Alappuzha Municipality-Phase 1ആലപ്പുഴ339000000
722 AMRUT ATAL MISSION FOR REJUVENATION AND URBAN TRA(75)-Sewage treatment plant Kureeppuzha(8569)കൊല്ലം319100000
8Laying transmission main and sewer networks in L block (Edathara)തിരുവനന്തപുരം299400000
9AMRUT- 2017-18- Providing new network in missing areas of core cityതിരുവനന്തപുരം230952000
10AMRUT - 2017-18 WSS to Guruvayur Municipality in Thrissur District-Balance distribution network in Guruvayur Municipality (continuation project) (Revised AS-23.00Cr)തൃശ്ശൂർ230000000
11AMRUT SAAP -2016-17-WSS to Palakkad Municipality-Phase II-Package II-Construction of 45 MLD WTP at Malampuzhaപാലക്കാട്222500000
12AMRUT-Project 2015-16-Design,construction and commissioning of 5 MLD sewage treatment plant (STP) at Medical College , TVMതിരുവനന്തപുരം191600000
13AMRUT-2016-17 WSS to Guruvayur Municipality in Thrissur District - Construction of 10 LL OHSR and pumping main from WTP to OHSR at Savakotta, OHSR at office building & proposed OHSR at Chakkamkandam ( Revised AS -17.74 Cr)തൃശ്ശൂർ177400000
14AMRUT-2016-17- Construction of new treatment plant of 20MLD at Peechi (AS -17.3Cr)തൃശ്ശൂർ173000000
15AMRUT-Projects 2015-2016, Improvements to TSS -Supply and laying 600 mm pumping main from Edathara pumphouse to STP Muttatharaതിരുവനന്തപുരം172900000
16SAAP-16-17-AMRUT- Phase III -Strengthening of existing infrastructure facilities, and quality improvement of CWSS in Kozhikode Corporationകോഴിക്കോട്172700000
17AMRUT-2017-18-Zoning & Mapping of WSS to Thrissur Corporation-Supply and laying of various Dia Pipe- Part II (AS - 17.00 Cr)തൃശ്ശൂർ170000000
18AMRUT -2015-16 Improvements of coverage in Guruvayur Municipality - Laying distribution network for improvement of coverage in Pookode zone. (Revised AS -16.67Cr)തൃശ്ശൂർ166700000
19AMRUT - Rejuvenation of Elamkulam Sewage Treatment Plant at KochiErnakulam165200000
20AMRUT Projects 2016-17 Pipe laying works Maradu ThammanamErnakulam165000000
21AMRUT TSS- Laying Transmission main and sewer networks in Block J (Karimanal) Collection and Conveyance system- ( 3 packages)തിരുവനന്തപുരം150200000
22AMRUT - Construction of 40 LL OHSR at KaloorErnakulam150000000
23Amrut - 2016-17-Thrissur corporation-Strengthening the exisiting distribution system to Thrissur Corporation area - Replacement of very old 80/100/125/300 AC and 700mm PREMO pipes with 110/140 PVC and 200/300/350mm DI pipes at varoius places in Thrissur Corporation .14.4 Cതൃശ്ശൂർ144000000
24AMRUT SAAP 2017-18- WSS to Palakkad Municipality - Phase III - Package I - Replacement of raw water and clear water pump set and electrification, Constuction of OHSR 2 Nosപാലക്കാട്130000000
25Amrut-2016-17- Strengthening the existing distribution system in Thrissur corporation area ( Phase II). Replacement of 80/100/125/200/300mm AC pipes by supplying, laying ,Testing and commissioning 160mm PVC pipes and 200/300/350mm DI k9 pipes at various places in Thrissur corporation- 12.95CRതൃശ്ശൂർ129500000
26AMRUT - 2017-18 WSS to Guruvayur Municipality in Thrissur District-Laying distribution networks in Thaikkad zone - Guruvayur Municipality( Revised AS -12.13Cr)തൃശ്ശൂർ121300000
27AMRUT - Construction of 25 LL OHSR at KaruvelippadyErnakulam116500000
28AMRUT- 2015-16-Construction of 20 LL capacity OHSR at Ollur and supplying , laying distribution lines and construction of retaining wall at WTP Arattupuzha ( AS -11.40 Cr).തൃശ്ശൂർ114000000
29AMRUT - Laying of 500mm DI transmission line from Kathrikkadavu to proposed Pachalam CWRErnakulam107000000
30AMRUT -Providing Sewer trunk from Kazhakoottam area toPumping station of I Block through the bank ofThettiyar Thodu - Collection and Conveyance system. and pumping station, pumps and electricalinstallation, Pumping mains (Block I)-(4 packages)തിരുവനന്തപുരം98000000
31AMRUT-2016-17-Providing new water connection in Kollam Corporation - PhaseIകൊല്ലം92751920
32AMRUT – TSS – Design, Construction, Commissioning & Maintenance of Pumping Station and Allied Works at Edatharaതിരുവനന്തപുരം82100000
33AMRUT-Construction of 5LL OHSR at Kuttanelloor, CWGM for 4.2KM with 250 mm DI and 6.1KM distribution lineതൃശ്ശൂർ80000000
34AMRUT2016-17 - Providing new net work in the missing area of core cityതിരുവനന്തപുരം79800000
35AMRUT-2017-18-Providing new water connection in Kollam Corporation - Phase IIകൊല്ലം79000000
36AMRUT - Laying of 500mm DI transmission line from Pump house at Thammanam to OHSR at KadavanthraErnakulam77600000
37AMRUT - Construction of 15LL OHSR and 2LL CWR at Vadathode, Cheranallor in Kohi Corporation 2016-17Ernakulam77500000
38AMRUT - Construction of 17 LL OHSR and CWR at Pachalam.Ernakulam77500000
39Supplying and Installation of Flow Metersതിരുവനന്തപുരം75000000
40Supplying & laying Transmission block K( Akkulam) to connect stilling chamber at By pass junction to pumping station at Akkulam-Collection and conveyance system supplaying laying testing and commissioning of 710 mm &630 mm dia HDPE sewer line through Akkulam bypass road from Kuzhivilla stilling chamber to Pumping station at Akkulam by HDD methodതിരുവനന്തപുരം70000000
41AMRUT - Kannur Corporation - Laying gravity main from WSS to Kannur at Melechovva to sump at Avera to OHSR at Thottada inlcuding erection of pump set at Avera in Kannur Corporationകണ്ണൂർ68000000
42AMRUT - Construction of 13 LL OHSR at Edakochi.Ernakulam60000000
43Amrut -2017-18-Laying of distribution lines from existing OHT at Kizhakumpattukara to Nellikunnu area for around 15 km with varying dia pipelines-(Dia 200 mm DI to 110 mm PVC-6 Cതൃശ്ശൂർ60000000
44Design, construction and commissioning of 3 MLD WTP, reservoir and pumping main for Ollukkara zoneതൃശ്ശൂർ60000000
45AMRUT-2017-18 Replacement of 5000 damaged serviced water connectionsErnakulam50000000
46Providing Sludge drier for Management of sludge generated at 107MLD STP at Muttatharaതിരുവനന്തപുരം50000000
47Amrut - 2017-18-Thrissur corporation -Floating intake structure at Peechi Reservoirതൃശ്ശൂർ50000000
48AMRUT - Laying of 400mm DI K9 pipe from Perumanoor to Ravipuram for a length of 1270m in Kochi CorporationErnakulam44000000
49Construction of Pumping station at Karimanal ( Block J)തിരുവനന്തപുരം40000000
50Supplying and erection of pumpsets , transformers and electrical accessories in the Block L Edathara Pumping Stationതിരുവനന്തപുരം40000000
51TSS Design Construction Commissioning & Maintenance of pumping station and allied works at Akkulam-well cum pump house manhole laying pipe for interconnection work etcതിരുവനന്തപുരം40000000
52AMRUT-2015-16 Replacing the existing 525m distribution cum pumping main with 600mm DI K9 pipe rider pumping main from Karuvelippady pump house to Koovapadam OHSR along Santo Gopalan RoadErnakulam36500000
53Amrut -2015-16-WSS to Thrissur corporation-Survey and Replacing of Faulty water meters and fixing new water meters at various service connections in Thrissur Corporation area.തൃശ്ശൂർ30000000
54Amrut -2017-18- THRISSSUR CORPORATION-Supply , erection, testing and commissioning of 1000 KVA 11 KV/433 KVA Transformer and connected work including construction of control panel room at WTP peechiതൃശ്ശൂർ30000000
55Supplying and Installation of smart metersതിരുവനന്തപുരം22900000
56Supplying and erection of pumpsets ,transformer and electrical accessories in the Akkulam Pumping station Block Kതിരുവനന്തപുരം19250000
57AMRUT Water Supply -Construction of Smart Office at Kowdiar,Vellayambalamand Pongumoodu in Thiruvananthapuram.തിരുവനന്തപുരം17500000
58AMRUT 2015-16- THIRUVANANTHAPURAM SEWERAGE- SAAPതിരുവനന്തപുരം16400000
59AMRUT TSS -Supplying and erection of pumpsets, Transformer and electrical accessories in the karimanal pumping station ( Block J)തിരുവനന്തപുരം15000000
 ആകെ കണക്ഷനുകൾ 9845653920
Sl NoProject Nameജില്ലAS Amount [Rs]
1GIDA - Water Supply Scheme to Elamkunnapuzha, Njarakkal and Nayarambalam PanchayathsErnakulam568500000
2Deposit work water supply scheme to KINFRA Industrial plant at kanjikode,Palakkad-supplying ,laying,testing,commisioning and maintenance of RWPM Booster station,supply ,errection and commisioning of centrifugal pump set,500 KVA transformer and electrification etc.പാലക്കാട്333400000
3Deposit work-2019-Muncipal Corporation of Trivandrum-Operation and Maintanance of 107 MLD sewage treatment plant at Muttathra, Thiruvananthapuram along with Wet lifting station , septage receiving station and laboratory including civil, mechanical , electrical, instrumentation work,Supplying of essential safety and laboratory equipment for a period of 3 years.തിരുവനന്തപുരം236400000
4Improvements to Water Supply Scheme to thiruvananthapuram Municipal Corporation and adjoining Panchayaths Supplying,Laying,Jointing,Testing and Commissioning of PVC pipes for New Central Zone WP2 (Part II)തിരുവനന്തപുരം224820000
5Deposit work-TMC-JNNURM-Improvements to WSS to TMC & adjoining panchayaths-Strengthening Distribution network-Manvila Zone-WP7 part1തിരുവനന്തപുരം140400000
6Kasaragod Development Package-2019-20-WSS to Government Medical college , Kasaragodകാസർഗോഡ്80000000
7PWD Deposit work-KIIFB Budget work- 2016-2017 of PWD . Improvements to Manakkakadavu-Kizhakambalam- Pattimattom -Nelladu ( Ernakulam- Thekkady road ) including link road Pattimattom to Pathammile - Replacing Water Supply Pipe lines .Ernakulam59720000
8PWD Deposit work (KIIFB) Renovation/widening /Tarring work of PWD road under KIIFB project Changanassery-Kaviyoor road.Proposal for laying 200mm, 250mm DI-K9/160mm, 110mm PVC (10Kg/cm2) pipe from Perunna to Thotta bhagam jn.പത്തനംതിട്ട55300000
9DEPOSIT WORK - NATIONAL RURBAN MISSION - PHASE II (Peralassery and Chembilode Panchayth Cluster) - Chembilode Panchayath -Pipe line extension to various locations in Chembilode Panchayath for enhancement of drinking water coverage from WSS to Anjarakandy Peralassery and Adjoining Panchayaths and Construction of new GL service Reservoir of 6.77 lakhs litre capacity for Chembilode village replacing old and undersize GL tank.കണ്ണൂർ37500000
10Deposit work of KSCADC-Malsyagramamതിരുവനന്തപുരം30000000
11KIIFB - Budget work 2016-17 of PWD - Pipe line replacement due to PWD road widening work from Akkikavu to Mukkilpeedika Junction in Akkikavu Erumapetty road at Kadavallur Panchayathതൃശ്ശൂർ30000000
12Water supply to Costal wards of Adimalathura ,Poovar & Karumkulam villages in Thiruvananthapuram District –Construction of 6.6 m Dia well sump cum pump house. Construction of Infiltration Gallery ,Construction of 1.033 LL capacity OHSR & compound wall at Adimalathura. Supplying laying testing& commissioning of clear water pumping main using 100 mm DIK9 from sump at chapath to OHSR at Adimalathura. Supplying laying testing& commissioning of distribution network with 110 mm & 90 mm PVC 6 Kg/cm2 Providing 0.4 mld micro filter in two units Design supply erection testing & commissioning of centrifugal pump set 2 nos Demolishing existing Toilet block and inter connection works Construction of chloride room toilet & Construction of shelter for micro filterതിരുവനന്തപുരം25000000
13RURBAN - WSS to Mangattidam Zone III in Mangattidam Panchayathകണ്ണൂർ24000000
14Deposit work -PWD-relaying various dia pipe along Mayyil - Mayanmukku roadകണ്ണൂർ21020000
15Deposit work-University of Kerala - Construction of OHSR and Sump at Kariavattom Campusതിരുവനന്തപുരം18600000
16Deposit Work-2020-21-KWA Medical collegeതിരുവനന്തപുരം18359862
17Deposit work - VISLതിരുവനന്തപുരം17400000
18Deposit work-Construction of 1.2ML capacity GLSR at Poonkulam,construction of 50000L capacity sump and pump house ,erecting 2 nos 75HP centrifugal pump sets at Thiruvallom-തിരുവനന്തപുരം16523000
19Deposit work 2020-21-National Rurban Mission (NRuM) Phase III-RWSS to Thrikkovilvattom-Pipe line extension and Interconnection work in Ward No.5,8,11 & 12 of Thrikkovilvattom Grama Panchayathകൊല്ലം15450000
20KIIFB - KRFB- DEPOSIT WORK- Utility Shifting - NABARD aided WSS to Mananthavady Edavaka and Nalloornadu villages Replacing of distribution line along Mananthavady Kaithakkal Roadവയനാട്15100000
21Deposit work of Thrikodithanam panjayath -construction of new w ater Tank (2LL Capacity) at Amara in Thrikodithanam pt.പത്തനംതിട്ട12997000
22SC Corpus fund 2018-19-Water Supply Scheme to Panthuvila Ambedkar Colony and nearby SC habitats in Pulimath Grama Panchayathതിരുവനന്തപുരം12258000
23Deposit work- Integrated Development of Fishing Villages -Fisheries Department- NABARD Assistance under RIDF (KSCAD) - water supply scheme to Thrikkunnappuazha panchayat./HPD Snആലപ്പുഴ11985000
24KIIFB-Deposit work by PWD- WSS to Vithura &Tholicodu-Relaying ofwater supply main from Vithura Kalungu Junction to Eruthalamoola as part of the road wideningതിരുവനന്തപുരം11560000
25KIIFB 2017-2018 Muringoor -Ezhatumugham road - Replacement of PVC pipe lines from Muringoor junction to Ezhatumugham (Utility shifting )തൃശ്ശൂർ11156240
26PWD Deposit Works -KIIFB BUDGET WORK - 2016-2017 -Improvements to Mannoor Ponjassery Road -Utility Shifting -Repalcing pipeline in Mannoor -Airapuram Road in Mazhuvannoor PanchayathErnakulam10706000
27DW - CSML - Pilot project - WSS TO KOCHI CITY supplying and fixing advanced Automatic smart meter infrastructure for consumers in Kochi corporation at Highway Junction to Thevera ferry in Div 26(old).Ernakulam10000000
 ആകെ കണക്ഷനുകൾ 2048155102
Sl No Project Name ജില്ല AS Amount [Rs]
1 NRDWP-CWSS TO ETTUMANOOR and adjoining villages in Kottayam district കോട്ടയം 487243000
2 UIDSSMT-Augmentation of WSS TO Thalassery Municipality andAdjoining Towns കണ്ണൂർ 412000000
3 NRDWP_ ARWSS to VAkathanam Panchayat കോട്ടയം 300000000
4 ARP-CARWSS TO VELLATHOOVAL AND KONNATHADY VILLAGES ഇടുക്കി 252400000
5 CWSS TO MANNOORKARA,VEERANAKAVU AND PERUMKULAM VILLAGES PHASE-I തിരുവനന്തപുരം 207500000
6 NRDWP- ARWSS to Ayarkkunnam, Kooroppada and Pampady panchayat കോട്ടയം 194600000
7 CENT.SPONSD ACCELERATED RWS SCHEME-PLAN(10)-RWSS to Kulathuppuzha and Adjoining Panchayaths Phase II and Phase II Revised(1084) കൊല്ലം 181500000
8 NRDWP-ARWSS to Akalakunnam and Mutholy Grama Panchayath in Kottayam -Design,construction,testing and commissioning of 10MLD WTP at Mutholi കോട്ടയം 154700000
9 NRDWP CWSS TO THARIYODE POZHUTHANA, KOTTATHARA VENGAPALLY AND PADINJARATHARA PANCHAYATH PHASE-1 വയനാട് 150000000
10 WSS to Valavannur and Kalpakancheri Panchayaths, by enhancing the capacities of ongoing ARWSS to Thirunavaya and adjoining villages ,laying 300mm D (K9) Pipe in between Kallingal and Mambra) and construction of Compound wall in Kadungathukundu OHSR compound മലപ്പുറം 145500000
11 10-ARWSS - NRDWP-19th SLSSC 2013- CRWSS to Chungathara, Pothukallu, Edakkara and Vazhikkadavu Panchayaths in Nilambur Constituency in Malappuram District Phase 1(part-1) മലപ്പുറം 140000000
12 NITI AYOG - CWSS to Elappully, Nallepully, Perumatty and Pattancherry Panchayaths in Palakkad District - Supplying and Laying distribution system for Fluoride affected habitations in Elappully Panchayath. പാലക്കാട് 120000000
13 Sustainability-NRDWP-Design,construction, commissioning and maintenance of 4.50m height RCC weir across Kariangode River for WSS to Naval Academy,Ezhimala കണ്ണൂർ 100000000
14 SLSSC-2014 -WSS to Kavanur - Phase II- Supply laying main distribution from 400mm DI to 160mm PVC 19.5Km മലപ്പുറം 100000000
15 SLSSC-2014 -WSS to Thirurangadi Pt. - Phase I Wss to Thiroorangadi Phase I 6mtr intake well at kallakkayam 7Mld water treatment plant at Kallakkayam Raw water and clear water pumping main 350mm to 200mm 8100mtr മലപ്പുറം 100000000
16 SLSSC-2013 -WSS to Kavanoor-Phase-I WSS to Kavanur Grama Panchayth -construction of 5MLD water treatment plant ,8mtr dia intake well cum pump house , 13.00 LL capacity OHSR. With distribution covering all area of 160Km length with various calss pipes from 400m to 90mm PVc. expected annual revenue @ Rs 4/KL = 70 laks/year Total project cost =2750 laks (phas 1,II &III) Ratio of labour to material 40:60 മലപ്പുറം 70000000
17 NRDWP-CWSS-PLAN(10)-BALANCE WORK OF THEVALAKKARA PANCHAYATH-CONSTRUCTION OF 6.5LL OHSR AND LAYING OF 350mm DI PIPE(1189) കൊല്ലം 60000000
18 SLSSC 2014- CARWSS to Thiruvali and adjoining villages - Wandor village - Part II ( Eastern side of Railway line) മലപ്പുറം 59300000
19 CARWSS to Vandanmedu & Anakkara Villages ഇടുക്കി 52900000
20 National Rurban Mission - Tanalur Cluster - Deposit Work - Construction of 14 LL Capacity OHSR at Thachamparambu Colony in Tanalur Panchayath . മലപ്പുറം 35000000
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 3322643000
Sl No Project Name ജില്ല AS Amount [Rs]
1 Comprehensive Water Supply Scheme to Parassala and Adjoining Villages and Marukil Maranalloor villages in Thiruvananthapuram District തിരുവനന്തപുരം 1364000000
2 13th finance commission award -Grant for kuttanad development proposal of KWA for completing the clean water transmission main of the kuttanad water supply augmentation scheme ആലപ്പുഴ 700000000
3 Alternate source to Thiruvananthapuram Corp - Construction of 120 MLD Water Treatment Plant near Neyyar Dam. തിരുവനന്തപുരം 600000000
4 State Plan 2010-11 - WSS to Erumeli Panchayath കോട്ടയം 530000000
5 Interim Augmentation of WSS to Kochi City & adjoining panchayaths Ernakulam 500000000
6 CWSS to Puramattom, Kalloopara, Ezhumattoor, Kunnamthanam, Eraviperoor, Koipuram,Thottapuzhassery & Panchayaths Phase I പത്തനംതിട്ട 423500000
7 State plan-2020-21-water supply scheme to Cheekode and adjoining villages മലപ്പുറം 400000000
8 CWSS to Ayroor-Kanjettukara Phase II പത്തനംതിട്ട 280000000
9 Green Book - Providing gravity transmission line from Thekkumkal to Alumkal with available department pipes and providing FHTCs in Ayroor grama Panchayath പത്തനംതിട്ട 280000000
10 Green book - WSS to Ayroor-Kanjeettukara in Pathanamthitta - Phase-II , Additionalpipe laying work in mookkannoor area പത്തനംതിട്ട 280000000
11 WSS to Mallappally, Anicadu & Kottangal panchayats - Phase 2 പത്തനംതിട്ട 240000000
12 State plan 2017-18 WSS to Maradu muncipality strengthening of the distribution system. Maradu Municipality - Various packages Ernakulam 231600000
13 JNNURM-Improvements to water supply scheme in Thiruvananthapuram Municipal Corporation and adjoining panchayaths-State Plan-2017-18-supplying,laying,testing and commissioning of PVC pipes-balance work for Nemom zone WP9 (Part II) തിരുവനന്തപുരം 203810000
14 State plan -JNNURM-Improvements to WSS to TMC & adjoining panchayaths-State plan(WP2 part1, WP9 part1 ,WP10) തിരുവനന്തപുരം 203800000
15 State Plan Optimisation of Production and Transmission - CWSS to Vandazhi, Kizhakkenchery, Vadakkenchery and Kannambra Panchayaths in Alathur Taluk- Phase- I- Design, Construction, trial running commissioning and maintenance 24.5 MLD Water Treatment Plant & 24.50 LL OHSR, Construction of Substation, Supplying , laying, testing, commissioning and maintenance of Clear Water Pumping Main, Design, supply, erection, commissioning and maintenance of Clear Water pump sets & transformer etc– Phase I - Part I പാലക്കാട് 200000000
16 STATE PLAN 2018-19-WSS To Kunnummal Panchayath in Kozhikode District-Laying distribution system and construction of OHSR കോഴിക്കോട് 180000000
17 CWSS to Anadu,Kurupuzha and Palode Villages-Phase-II തിരുവനന്തപുരം 160000000
18 WSS to Vilappil panchayath-Construction of Intake Well,Supplying and Laying Raw water Pumping main,Construction of WTP and allied works ,Construction of OHSR തിരുവനന്തപുരം 160000000
19 Green Book - 2017-18 - Supplying and laying Distribution network in Venganoor Panchayath of Trivandrum District തിരുവനന്തപുരം 146600000
20 Annual Plan 2018 - 19 - Augmentation of Nemmara, Ayiloor and Melarcode WSS - Phase III - in Chittur and Alathur Taluk - Supply and laying distribution system using DI, GI, PVC pipes of size 200 mm DI K9 to 90mm PVC. പാലക്കാട് 146000000
21 REHABILITATION IMPROVEMENT WORKS OF UWSS(105)-Improvement ofWSS to Kollam corporation with Kallada river as source at Kadapuzha.(1565) കൊല്ലം 145000000
22 STATE PLAN 2016-17 - Kochi Water Supply Scheme - Shifting pipe line from Edappally to Kaloor under Optimization of Production and Transmission (4215-01-190-97) Ernakulam 125000000
23 State plan 2008-09-Guruvayoor drainage scheme തൃശ്ശൂർ 125000000
24 State Plan 2018-19 WSS to Kavanoor Gramapanchayath -Phase-III- Distribution System SUPPLY LAYING BALANCE DISTRIBUTION OF 130KM 90MM PVC WITH600 Nos Connection replacment മലപ്പുറം 108000000
25 STATE PLAN-2016-2017-Modernisation of Aruvikkara Pumping Station തിരുവനന്തപുരം 100000000
26 State plan-Mini WSS to Kodikunnu, Njandoorkonam Division in Thiruvananthapuram Corporation and Adjoining villages തിരുവനന്തപുരം 95000000
27 Jalanidhi Phase-2 Bulk water supply scheme to Chorode Grama Panchayath- Rehabilitation of KWA components & allied works - Supply, erection and commissioning of indoor type transformer ( Appendix : B ) കോഴിക്കോട് 67900000
28 State Plan- 2017-18-WSS to Payyanur Municipality-Balance work- Construction of Intake well cum pump house, supply and erection of raw water pump sets and supply and erection of transformers കണ്ണൂർ 61000000
29 State Plan 18-19-UWSS Ottapalam - Replacing old and damaged DL AC/GI 80mm-300mm using 300mm DI-k9 -1250m, 160mm PVC -20290m, 150mm GI - 4020m at various locations പാലക്കാട് 60500000
30 STATE PLAN- 2017-18- UWSS to Aluva - Replacement of old damaged 500/400mm premo pipe with 500mm DI K9 pipe from Pump Junction to Bypass and 100mm AC pipe with 160mm PVC pipe - Premo - 1.46 KM, AC - 4 KM. Ernakulam 57500000
31 WSS to Pavaratty and Mullassery Panchayaths - Gravity main തൃശ്ശൂർ 56176000
32 STATEPLAN -CWSS to resolve the scarcity of drinking water in various Gramapanchayaths in Malampuzha Constituency in palakkad District -Supplying Laying and commissioning of 700mm DI K9 Raw water main from Malampuzha garden to existing WTP at Malampuzha പാലക്കാട് 56000000
33 Water supply improvements to Mynagappally- Phase I- S/L clear water 200mm and 300mm DI K9 pumping main from sasthamkottah WTP to ICS OHSR and Public Market OHSR at Mynagappally, Construction of 15.2 LL OHSR at Public Market compound, S/E of 40HP( one stand by) clear water pump and motor , additional power allocation to KSEB, interconnection works at TP site solar and automation charges, road restoration charges and LS provision for demolishing old Anganvadi building and similar works കൊല്ലം 51000000
34 Kasaragod Development Package- Augumentation of WSS to Uppala and adjoining villages കാസർഗോഡ് 50000000
35 Flood Relief Work:2018-WSS to Arayanjilimon ward of Perunadu panchayath പത്തനംതിട്ട 50000000
36 State Plan 2019 - 2020 TSS - Tertiary Treatment of Sewage at STP Muttathara. തിരുവനന്തപുരം 50000000
37 Plan Schemes 2017-18 WSS to Ambalavayal by laying distribution line from ARWSS to Krishnagiri, Purakkadi and Ambalavayal Villages. Supplying laying testing and commissioning of 350mm to 150mm DI K9 pipes from Ambalavayal existing GLSR Design and construction of retaining wall compound wall and approch road to the treatment plant at Kacherikunnu. വയനാട് 50000000
38 Green Book-2017-18-Augmentation of RWSS to Aryad Panchayath-Construction of 3.5 LL capacity OHSr at komalapuram and Supplying and Laying of Clear water Pumping main and distribution lines and connected works in Aryad Panchayath ആലപ്പുഴ 49900000
39 Augmentation of Pavaratty and adjoining panchayaths തൃശ്ശൂർ 47600000
40 STATE PLAN 2019 - RWSS to Thazhava - Replacement of old and damaged (PM) 200 mm AC 11000 m pipe with 160 mm PVC CL5 (22000m) from Manappally to Aramathumadom AVHS (4850 m), from Manappally to Mullassery Vadimukku jn (3250 m), from Manappally to Pavumba bridge (1800 m), from Pavumba bridge to Palamoodu (1100 m). കൊല്ലം 41500000
41 "CARWSS to Kulathupuzha and Adjoining Villages-PhaseII and PhaseII Revised " കൊല്ലം 41000000
42 Plan 30 - 2018-19 - TSS Developing Mobile application for mapping the sewerage network തിരുവനന്തപുരം 40200000
43 State Plan 2020-21: WSS to Eraviperoor, Koipuram & Thottapuzhasserry പത്തനംതിട്ട 40000000
44 RWSS to Vazhappally- Augmentation of water supply to Thuruthy പത്തനംതിട്ട 36000000
45 NRDWP-CWSS to Harippad and Adjoining 10 Panchayaths-Construction of 10 m dia well cum pump house at Mullasserikkadavu- Mannar ആലപ്പുഴ 35000000
46 STATE PLAN- 2016-17 Remittance of cash deposit and power allocation charges to KSEB for commissioning the 110 KV substation at HW Aluva Ernakulam 35000000
47 State Plan-2020-21-"TSS Laying 300mm dia SW Sewer main line and 250mm&200 mm dia SW pipe sewer branch lines from Kannammoola Ayyankali road proposed common MH towards Padinjattil lane" തിരുവനന്തപുരം 35000000
48 WSS to Pavaratty and Mullassery Panchayaths in Chavakkad Taluk of Thrissur District - Construction of 5.50 LL capacity OHSR at Mullassery and 6.70 LL capacity OHSR at Pavaratty panchayath തൃശ്ശൂർ 35000000
49 WSS to Perinadu and Athikkayam Villages-Phase I- Remaining components പത്തനംതിട്ട 33100000
50 State Plan 2017-18: Procurement of sewer cleaning machines and safety equipments for sewer maintenanace (Auto mounted desilting machine-3no,medium vehicle mounted high pressure jetting machine-2No, heavy vehicle mounted high pressure jetting cum sucking machine 1No, vacuum operated suction machine-1No, self priming potable diesel dewatering pump set 4No, safety equipments for labourers-15set, other safety equipments-9set. തിരുവനന്തപുരം 31700000
51 State Plan 17-18-CWSS to Anakkara & Pattithara- Replacing the old and damaged 100/80mm AC with 110 mm PVC from Kokkad to Othallur-20000m പാലക്കാട് 30000000
52 State Plan 2018-19-CWSS to Anakkara, Pattithara and Kappur Panchayaths - Replacing old and damaged DM AC-150mm,100mm & 80mm, PVC – 63mm,50mm using DI-K9 – 250mm-1545, 200mm -2060, PVC 160mm- 20, 140mm -1200, 110mm -90, 90mm -1040, 150mm GI-6, 125mm GI-120, 100mm GI -18, 80mm GI -114 (Total 6213m) Mukkotta jn to Chirattakkunnu, Kumbidi High school to Union shed Road of Anakkara panchayath. പാലക്കാട് 30000000
53 State Plan- 2018 -19 KGWSS- Replacing old 250 mm AC pipe with 400 mm DI pipe from Veterinary jn to Kunnamkulam Sn office തൃശ്ശൂർ 30000000
54 State plan 2018 - 19 - TWSS - Replacing damaged Filter Media for 36 MLD water Treatment plant തൃശ്ശൂർ 30000000
55 Plan 30 - 2017 -18 TSS-D Block Zone II- Laying 700 mm dia RCC NP3 pipe sewer Trunk main II from Murinjapalam towards Kannammoola Ch. 342 M to 952 M തിരുവനന്തപുരം 29100000
56 State Plan 2019-2020-RWSS to Vaniyamkulam in Vaniyamkulam Grama Pt- Replacing old 250 mm AC pumping main with new 350 mm DI pipe from CW sump at Koonathara to Vellarampara GLSR-4300m പാലക്കാട് 28800000
57 State Plan 2020-21 - "Source improvement of Sasthamcotta water treatment plant" - Construction of recycling plant at Sasthamcotta in Kollam District. കൊല്ലം 26172000
58 State plan 2020-21 Optimization of production and Transmission-Central region-Replacement of old pipe- CWSS to Kadungalloor and Alangad panchayaths- Replacing worst affected AC Pumping main from treatment plant at Muppathadam to Manjali Kunnumpuram with 250 mm DI K(9) pipe. Ernakulam 26000000
59 STATE PLAN 2018-19 - Optimization Production and Transmission-WSS to Kumaranalloore.Replacing Old and damaged 300 mm AC gravity main from OHSR at Incherikunnuto OHSRat S H mount using 300 mm DI K9 Pipe കോട്ടയം 25300000
60 KWA- Flood related work 2018 -work under SDRF and State plan -Replacing old&damaged (frequently bursting after flood ) 250mm ACpumping cum distribution pipe with 300mm DIpipe -new proposal through new NH from Thiniyakavu to valluvally in Kottuvally Panchayath -Unique -ID007- WSK -M-020 Ernakulam 24010000
61 State Plan 2018-19. ARWSS to Kodenchery- Replacing of damaged AC/PVC pipes with DI /pvc pipe along Augustiamuzhi -Kaithapoyil road കോഴിക്കോട് 22900000
62 STATE PLAN 2016-17 - ARWSS TO LALAM VALLICHIRA - LAYING 200mm DI PUMPING MAIN FROM KADAPATTOOR TO NELLIYANI GL TANK . കോട്ടയം 21800000
63 State Plan 2019-20-RWSS to Vaniyamkulam in Vaniyamkulam Grama panchayath - Replacing old and damaged 200 mm AC Class 10 Gravity Main with 350mm DI K9 pipe from 20.50 LL capacity OHSR Kulappully to Koonathara Sump-3200m പാലക്കാട് 21600000
64 State Plan 2019-20. Replacing damaged 300mm AC Gravity pipe with 300mm DI pipe from the RCC Weir at Kandappan Chalil Natural source to Narangathodu Tank in Kodenchery Grama Panchayath. കോഴിക്കോട് 20000000
65 State plan - CRWSS to Thiruvali and Adjoining Villages- Phase 1, Thiruvali Village - Providing Raw water Pump set, Clear water Pump set, Transformers, Gantry Girder and Power Line Extension . മലപ്പുറം 20000000
66 State plan 2017-2018-CWSS to Vandazhy, Vadakkenchery,Kizhakkenchery and Kannambra Panchayaths in Alathur Thaluk-Phase-I (Part II)-Supply and errection of raw water pumpsets,supplying and laying of rawwater pumping main (600mm DI K9) പാലക്കാട് 20000000
67 Plan-30-2017-18-TSS- E Block Zone II - Laying 700mm dia RCC NP3 pipe sewer main from Jagathy towards common manhole ch 512m to 785m തിരുവനന്തപുരം 19000000
68 State Plan 2018-2019- ARWSS to Thirunelly- Replacement of old and damaged 100 mm GI pumping main using 150 mm DI pipes from clear water sump at Karthikulam to GLSR Anappara വയനാട് 18800000
69 STATE PLAN 2018-19 - KSP-Optimization of production and Transmission-Replacing old and damaged distribution line 300 mm AC and 250mm AC distribution main from OHSR at Incherikunnu to Chathukulam area using 300 mm and 250 mmDI k9 Pipe കോട്ടയം 18400000
70 State Plan-Improvements to the existing WSS to Chavakkad Muncipality - strengthening of distribution network replacing existing 350 mm AC gravity line 1500 m with 350 mm DI K9 തൃശ്ശൂർ 18000000
71 State Plan - BAWSS to Kundara and adjoining panchayats-Replacement of 500mm DI K9pipe transmission main from Pachilakunnu tank to Chethadi saw mill jn, Padijaretheruvu to Pulamon jn; Kottarakkara at Vilakudy scour point കൊല്ലം 17022016
72 State Plan - 2020-21-TSS- E- Block Zone II -Laying 700mm dia RCC NP3 pipe sewer main from Jagathy towards common manhole Ch.512m to 785m & Interconnection of 700mm dia DI pipe between Jagathy Chadiyara sewer main and parallel main across Killi river and constructing 450mm dia board cast in situ piles inside of river and connected works.Ch.649m to 679m. തിരുവനന്തപുരം 16320000
73 2018-19- OPTIMISATION OF PRODUCTION AND TRANSMISSION: RENOVATION OF WTP- UWSS to Perinthalmanna - Dedicated KSEB power line to Water Treatment Plant at Cherukara മലപ്പുറം 16000000
74 State Plan 2018 - 2019 TSS Plan - 30 - Construction of well and Grit Chamber with Supplying and Installing 3 No's submersible Pump set etc. at Thaliyal Pump House. തിരുവനന്തപുരം 16000000
75 State Plan 2019-20 UWSS to Muvattupuzha and RWSS to Arakuzha-Replacing old and damaged distribution main (125mm,150mm and 160mm (AC CL-10 and PVC 4kg with160mm PVC 10kg at Muvattupuzha Municipality and Pandappilly Ernakulam 15000000
76 State plan 2018-19-WSS Akalakunnam, Mutholi &Kozhuvanal- Supply and erection of Raw water & Clear Water Pump set for new scheme കോട്ടയം 15000000
77 Plan-30-2017-18-TSS- Zone II- Laying 600 mm dia RCC NP3 pipe sewer main towards Edappazhanji Chithranagar(IV-Reach) Ch. 2738 to 2908 M in connection with the commissioning of Jagathy - Koottamvila scheme തിരുവനന്തപുരം 14250000
78 State Plan-2019-20 UWSS to Piravom and Adj Panchayaths-Replacing old and damaged 80mm GI pipe with 150 mm DI K9 pipe from Kalanimattam to Koorumala (2850 m) Ernakulam 14000000
79 State plan 2020-21 Optimization of production and Transmission-Central region-Replacement of old pipe- CWSS to Kadungalloor , Karumaloor and Alangad Panchayaths- Replacing the worst affected 250 mm AC Pumping main from Muppathadam water treatment plant to Alangad OH tank with 300 mm DI(K9) pipe. Ernakulam 14000000
80 State Plan 2018-19-UWSS to Marthakakra Census Town -Laying Gap Connection and Replacing AC Pipe and Commissioning Distribution network തൃശ്ശൂർ 13500000
81 State plan 2019-20 -RWSS to Poovar Karichal - Replacement of existing damaged 100 mm AC pipe with 160 mm pvc pipe at Arumanoor near school Jn to Soolamkudy in front of fire station. തിരുവനന്തപുരം 13320000
82 STATE PLAN 2017-18- IMPROVEMENT OF WSS TO SPECIFIED INSTITUTIONS – MEDICAL COLLEGE, KOTTAYAM Supplying and providing 150 mm2 ABC 3 core cable from Gandhinagar KSEB substation to WTP at Medical College, Kottayam for ensuring uninterrupted power supply to WTP, Medical College, Kottayam - 900 mts 2 Improvements of existing substation by providing stand by transformer facility (400 KVA) with yard expansion work at WTP Compound, Medical College, Kottayam 3 Renovation of WTP including reconditioning of clarifloculator, filter media & necessary improvement works for ensuring water quality by providing quality testing & monitoring facility. 4 Construction of new pump house, realignment of pump sets & connected renovation works 5 Renovation of totally damaged road by re-tarring / concreting work, constructiong compound wall , yard lighting work, fencing work etc. കോട്ടയം 13250000
83 STATE PLAN 20.-21- Improvements to RWSS to Manjeri-Water Supply to Veettikunnu area -Phase 2- Providing Distribution Line in Ward No.28,29,30&32 of Manjeri Municipality മലപ്പുറം 13200000
84 State Plan (2018-2019 )- RWSS to Nooranad-Replacing of old damaged AC pipe line from Edapon towards Para Jn with 160 mm (6 kg/cm2 ) PVC pipe line ആലപ്പുഴ 13100000
85 Stateplan-2019-20-Optimisation and production and transmission-WSS to Thalassery Municipality-Morakkunnu zone-Replacing old distribution pipes along Thalassery-Kodiyeri PWD road using PVC pipes for utility shifting of workReplacement of pipes- കണ്ണൂർ 12500000
86 State Plan-2016-17-Guruvayoor drainage scheme തൃശ്ശൂർ 12500000
87 State plan 2019-20 : RWSS to Thamarakulam - Relaying of distribution line with 250mm DIK9 Pipe from Pachakkad Tank to both Nediyanikkal Temple and towards North ആലപ്പുഴ 12040000
88 RWSS to Kottakkal Parappur replacing old damaged 200 mm AC distribution main with 200 mm DI K9 pipe at Kurbani junction in Kottakkal Municipality മലപ്പുറം 11800000
89 State Plan-2020-21-Thalassery Water Supply Scheme and WSS to Mahe region - Supply and erection of 300HP VT Pumpset-2Nos at Keezhallur pumphouse. കണ്ണൂർ 11500000
90 State Plan-2020-21-TSS - Providing and laying 300mm dia main and 200mm SW branch sewer line towards Sreekrishna Nagar infront of Jagathy School in Jagathy Kochar Road തിരുവനന്തപുരം 11300000
91 State Plan-2019-2020, RWSS To Thamarakkulam - Relaying of distribution line with 250 mm DI K9 pipe from Pachakkad tank to both Nediyanickal Temple and towards north. ആലപ്പുഴ 11280000
92 State Plan 2018-19-CWSS to Amboori-replacing old damaged 200mm AC line using 200mm AC class distribution main with 200mm DI k9 pipe from Kallimoodu to Killiyoor in Vellarda Panchayth തിരുവനന്തപുരം 11090000
93 ARWSS to Kallara Panchayath - Replacement of old damaged 200mm AC pipe with 200mm (1402m) 250 mm (500M) DI pipe in Puthenpally Jn to Ethakuzhy Jn in Kallara Pt. കോട്ടയം 11000000
94 STATE PLAN -2019/20- ARWSS TO KALLARA - Replacement of existing 200mm AC P/L from OHSR at puthenpally to kallupura area കോട്ടയം 11000000
95 State Plan 2019-20 : EMWSS - Replacing old and damaged (DM) 200 mm CI with 250 mm DI K9 pipe along Kaloor Jn. Puthiya road Jn. Perandoor /LFC road (710m). Ernakulam 10910000
96 Optimisation of Production and Transmission-Replacement of Old pipes in Existing WSS 2019-20 1 RWSS to Kumaliy-Replacing old and damaged 80,50,40 mm distribution main (7500m) GI with 80 mm,50 mm,40 mm (7500m ) at Rosapookandam ഇടുക്കി 10550000
97 State Plan 30 - 2018-19 - TSS- Rehabilitation of Exisitng Sewerline near Thaliyal Pump house to avoid sewage overflow to Killi river തിരുവനന്തപുരം 10300000
98 State Plan 2020-21-WSS TO Edakad Zone I-Replacement of old damaged 140/110 mmPVC pipeline from Chala temple to Nambolankunnu in Chala Padinharekkara Road കണ്ണൂർ 10000000
99 State Plan 2018-19- ARWSS to Vorkady & adjoining Panchayaths- Renovation of vented weir across Uppala river at Anakallu കാസർഗോഡ് 10000000
100 State Plan 2019-20- RWSS to Kanhangad-replacing old damaged 200 mm Ac distribution main with 200 mm DI K9 pipe(2850m) from Ambalathungara to Chemmattam vayal. കാസർഗോഡ് 10000000
101 STATE PLAN 20.-21- ARWSS to Wandoor-Replacing old AC 150/125 mm distribution main - 4000m with 140/160 mm PVC along Kalikavu-and Nilambur Road under PH Section Wandoor. മലപ്പുറം 10000000
102 STATE PLAN 2016-17 RWSS Pudussery shiftins distribution main passing through RLY coach factory 160 mm pvc പാലക്കാട് 10000000
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 9920000016
Sl No Project Name ജില്ല AS Amount [Rs]
1 Jal Jeevan Mission- Comprehensive Drinking Water Scheme to Pallassana, Elevanchery, Alathur, Erimayur, Puducode and Kavassery Panchayaths in Chittur and Alathur Taluk in Palakkad District – PHASE-II പാലക്കാട് 2744510000
2 JJM-2020-21-Phase II- CWSS to ANANGANADY, CHALAVARA and THRIKKADEERI Panchayaths in PALAKKAD District പാലക്കാട് 1579679000
3 JJM-2020-21- CWSS to Thachanattukara, Alanallur& Kottoppadam Panchayaths in Palakkad District- Phase-II പാലക്കാട് 1420000000
4 JJM-Kumaramangalam Panchayath-Providing Functional Household Tap Connections (FHTC) to all households of Kumaramangalam panchayath in Idukki District ഇടുക്കി 1345100000
5 JJM-2020-21 Providing FHTC in Kavanur Gramapanchayth in Malappuram District-On going Scheme മലപ്പുറം 1079000000
6 JJM- Valavannur GP-Providing house connections from ongoing scheme(WSS to valavannur and Kalpakancheri) to Valavannur panchayath മലപ്പുറം 1043000000
7 JJM-2020-21- CWSS to Karimba, Kongad& Mundur(Part) Panchayaths in Palakkad District-Phase-II പാലക്കാട് 830000000
8 JJM 2020-21 WSS to Vakathanam Panchayath കോട്ടയം 811000000
9 JJM 2020-21 WSS TO MATHUR AND PIRAYIRI PANCHAYATS പാലക്കാട് 806700000
10 JAL JEEVAN MISSION - Providing Functional Household Tap Connections, Distribution networks in Zone IIB , Zone IV A and Zone IV B,Laying 200mm DI Transmission main,Construction and Commissioning of 3LL GLSR at Eranoor,Compound Wall, Approach road and Maintenance of Existing tank at Vettikkavala Panchayaths in Kollam District കൊല്ലം 720000000
11 Jal Jeevan Mission -CWSS to Kozhinjampara,Eruthempathy and Vadakarapathy Grama Panchayaths in Palakkad District-Phase II-Supplying ,laying,Testing commissioning and maintenance of distribution system incuding providing FHTCs, supplying and erection of Clear Water Motor Pumpsets and supplying and erection of 250 KVA transformer . പാലക്കാട് 717000000
12 JJM - Kannur District- Cheruthazham Panchayath- WSS to Cheruthazham & Kunhimangalam - Phase II കണ്ണൂർ 626700000
13 Jal Jeevan Mission-Kasaragod district- Kayyur cheemeni panchayath-WSS to Kayyur cheemeni phase -II കാസർഗോഡ് 553900000
14 JJM 2021-22 - Erumely Panchayath - Phase II കോട്ടയം 493500000
15 JJM - AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SCHEME TO KOTAMKKARA PANCHAYATH - ESTIMATE FOR NEW WATER CONNECTION ( 5850 FHTCs) കൊല്ലം 490700000
16 JJM - AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SCHEME TO KOTAMKKARA PANCHAYATH - ESTIMATE FOR NEW WATER CONNECTION ( 5850 FHTCs) കൊല്ലം 490700000
17 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 Augmentation of Water Supply Scheme to Walayar in Pudussery Panchayat in Palakkad District പാലക്കാട് 411000000
18 JALJEEVAN MISSION 2020-21- Providing water supply house connections (3004 Nos) from the existing schemes without augmentable/retrofittable in in Elakamon Grama Panchayat തിരുവനന്തപുരം 405750000
19 JJM Providing Functional house hold Tap connection Marakkara Grama Panchayath phase 1 മലപ്പുറം 383180000
20 JJM-2020-21- WSS to Ambalappara Panchayath in Palakkad District - PHASE III - Providing Distribution system and FHTCs in - High Level Zone & Low level zone പാലക്കാട് 372800000
21 JALJEEVAN MISSION -2020-21-CHEMMARUTHY GRAMA PANCHAYATH Providing water supply house connections (Phase 1 - 780 FHTC, Phase 2 - 2000 FHTC, TOTAL 2780) from the existing schemes retrofitable in Chemmaruthy Panchayat. തിരുവനന്തപുരം 371960000
22 JJM-WSS to Ayarkunnam Panchayath കോട്ടയം 367100000
23 Jal Jeevan Mission-2020-21-WSS to Athirampuzha Panchayath in Kottayam District കോട്ടയം 361300000
24 Jal Jeevan Mission-Providing Functional Household Tap Connections,Distribution network in Zone III ,Laying of 200mm DI K9 transmission main from Pachilakkunnu to Chethady,Construction of Approach road and compound wall at Pachilakunnu and Chethady at Melila Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 357500000
25 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in NADAPURAM Panchayat കോഴിക്കോട് 332830000
26 Jal Jeevan Mission Pavithreswaram Panchayat Phase II-Supplying and Laying various size DI and PVC pipes in distribution mains, Construction of 3.00LL OHSR each at Plakkadu and Maranadu, Construction of 1.00LL Sump cum pump house at Poreeckal, supply and commissioning pump sets, Supplying and laying 250/200mm DI K9 pumping mains in Pavithreswaram Panchayat കൊല്ലം 332400000
27 Jal jeevan mission PhaseI 2020-21 Providing house connections in existing distribution lines and pipe line extension work in Pavitheraswaram grama panchayat കൊല്ലം 332400000
28 JJM-2020-21- CWSS to Thenkara Grama Panchayath- Supply& Laying CWPM, Distribution networks, Construction of 10LL(2no.) OHSR, Transformer& CWPS and allied works പാലക്കാട് 330000000
29 Jal Jeevan Mission Phase II .ARWSS to Pathanapuram and Piravanthoor . Providing water supply house service connections from the existing distribution lines and through line extension in Pathanapuram Pt and Providing water supply house service connections in Mancode area from the proposed project WSS to Mancode and adjoining wards കൊല്ലം 328840000
30 Jal Jeevan Mission-2020-22-Phase I- ARWSS to Pathanapuram and Piravanthoor-Providing Water Supply House Service Connections in existing distribution lines ,pipe line extension work and providing duel filter media in Pathanapuram Grama Panchayath കൊല്ലം 328840000
31 Jal Jeevan Mission - CWSS to Resolve the Scarcity of drinking water in various panchayaths in Malampuzha Constituency -Phase II - Laying Distribution System and Providing FHTCs from 20LL OHSR at Valayakkad in Pudhupariyarum panchayath - Zone 5 പാലക്കാട് 327000000
32 Jal Jeevan Mission :2020-2021:-Ayiroor Grama Panchayath:- Pipe line Extension and providing Domestic Water Connections in various places of Ayiroor Panchayath പത്തനംതിട്ട 326400000
33 Jal Jeevan Mission: 2020-21 (Phase1) - Perambra Grama Panchayath in Kozhikode District – Providing Functional Household Tap Connections by Augmentation of Ongoing Water Supply Scheme in Perambra Panchayath കോഴിക്കോട് 323800000
34 Jal Jeevan Mission- Multi Village Scheme - RWSS to Karukutty and Mookkannoor Panchayaths - Replacement of 315 mm PVC pipe to 300 mm DI K9 pipe, Extension of pipe line, Providing FHTC and allied works in Karukutty Panchayath Ernakulam 322087000
35 JJM - Kannur District- Kunhimangalam Panchayath - WSS to Cheruthazham & Kunhimangalam- Phase II കണ്ണൂർ 318820000
36 JJM WSS to Cheekode and Adjoining Villages- Providing FHTC to Pallikkal PanchayathIntake well 10mtr dai at Erattamuzhi Source Cahliyar River Raw water pumping main 900mm CI 1500mtr WTP 41 mld OHSR 35 LL laks komparamba Distribution from 600mm 63mm pvc 200km Expected annual revenue Rs 80 laks മലപ്പുറം 300000000
37 Jal jeevanmission Phase I 2020-21 Providing house conection in existing distribution line and pipe line extension work in Kareepra Panchayat കൊല്ലം 293600000
38 JJM-Functional Household Tap Connections, Distribution system, Construction of 60000 L capacity Service Reservoir cum BPT at Thannithadam and Laying 200mm DI K9 (1165 m ) Clear water Transmission main from Cheyodu GLSR to BPT Thannithadam at Vilakkudy Pt in Kollam കൊല്ലം 290450000
39 JJM KOTTUR PANCHAYATH PHASE-I-PROVIDING FHTCs BY LAYING NEW DISTRIBUTION SYSTEM കോഴിക്കോട് 282000000
40 Jal jeevan mission - Providing functional house hold tap connections at Kareepra grama panchayath കൊല്ലം 280000000
41 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Madikkai Panchayath- WSS to Madikkai Phase II കാസർഗോഡ് 273650000
42 JAL JEEVAN MISSION -Providing FHTC in kulakkada grama panchayath from existing scheme and extension during 2020-21 കൊല്ലം 265300000
43 JJM- Providing FHTCs in Anakkayam Panchayath മലപ്പുറം 265300000
44 JAL JEEVAN MISSION - Pipe line extension,Replacement of AC pipes, Augmentation of WTP and providing FHTC in Chithara panchayath - Phase II കൊല്ലം 264300000
45 Jal Jeevan Mision- Phase 1- 2020-21 - Providing House connections in Chithara panchayath of Kollam District കൊല്ലം 264300000
46 JJM 2020-21- Vellavoor Grama Panchayat- Kottayam District- Laying Pipelines and providing FHTC കോട്ടയം 263700000
47 Jal Jeevan Mission- Providing FHTC at Ummannoor Grama panchayath in Kollam I District കൊല്ലം 260150000
48 JJM - Eriyad & Edavilangu GP-Common components source improvement of 15MLD water treatment plant- Vythala തൃശ്ശൂർ 259320000
49 JJM- Phase 2- 2021-2022- Providing FHTC and laying pipes in Manarcadu Panchayath, Kottayam District കോട്ടയം 257200000
50 JJM 2020-2021Thiruvananthapuram District- Parassala panchayath -Phase 2 Water Supply line extension and providing Water connection from the proposed pipe line to household of parassala Grama panchayath . തിരുവനന്തപുരം 253340000
51 JAL JEEVAN MISSION PHASE II - 2020-21-PROVIDING FUNCTIONAL HOUSE HOLD TAP CONNECTION BY AUGMENTATION AND EXTENSION IN KUNNAMANGALAM GRAMA PANCHAYATH IN KOZHIKODE DISTRICT (PACKAGES I TO V) കോഴിക്കോട് 253000000
52 JAL JEEVAN MISSION - Pipe line extension , Replacement of Ac pipe ,Renovation of existing pump house and sump, DI pumping and distribution lines ,Supply and erection of pump set and providing FHTC in Nilamel Panchayath - Phase II കൊല്ലം 240080000
53 Jal Jeevan Mission -Phase 1- 2020-21- Providing house connections in Nilamel panchayath കൊല്ലം 240000000
54 JJM -Kannur District - Madayi Panchayath - JICA WSS to Pattuvam & adjoining villages - Phase II കണ്ണൂർ 236500000
55 JJM-WSS to Akalakunnam Panchayath കോട്ടയം 235000000
56 JJM-WSS to Akalakunnam Panchayath, Supplying & Laying distribution lines and providing FHTCs. കോട്ടയം 235000000
57 Estimate for Providing FHTC in KARAVALUR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21 കൊല്ലം 226031000
58 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in VANIMEL Panchayat കോഴിക്കോട് 226000000
59 Jal jeevan mission - Providing functional house hold tap connections at Thevalakkara grama panchayath കൊല്ലം 225718000
60 JAL JEEVAN MISSION - Pipe line extension , Erection of Pump set , Replacement of Ac pipe and providing FHTC in Kadakkal Panchayath - Phase II കൊല്ലം 225000000
61 Jal Jeevan Mission -Phase 1- 2020-21- Providing house connections in Kadakkal panchayath of Kollam district കൊല്ലം 225000000
62 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in THUNERY Panchayat കോഴിക്കോട് 222000000
63 JJM-2020-21-WSS TO MANNUR PANCHAYATH IN PALAKKAD DISTRICT – Phase II-Providing Distribution System and FHTCs പാലക്കാട് 221200000
64 JJM-2020-2021 Providing FHTCs in Chelannur Grama Panchyath By Charging and Commissioning the pipe lines laid under JICA Scheme and Extending new pipe lines. കോഴിക്കോട് 218910000
65 JJM-Estimate for providing FHTC In ANCHAL Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21 കൊല്ലം 217459000
66 JJM-2020-21-WSS TO KERALASSERI PANCHAYATH IN PALAKKADDISTRICT – Phase II - Providing Distribution System and FHTCs IN PALAKKAD DISTRICT പാലക്കാട് 214800000
67 JAL JEEVAN MISSION – 2020-21 Providing FHTC in Edamulakkal Grama Panchayath from existing scheme and extension during the period 2020-21 കൊല്ലം 214617000
68 JJM-Estimate for providing FHTC in Veliyam Grama panchayath from existing Scheme and extension during the period of 2020 -21 കൊല്ലം 214288000
69 JAL JEEVAN MISSION 2020-21- Phase I - RWSS to Mynagappally - Providing FHTCs , Pipe line extensions& replacements,supply and erection of pumpsets ,installation of bulk water meter ,drilling tube well and commissioning at Mannoorkavu etc. in Mynagappally Grama Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 213000000
70 Jal jeevan Mission : Phase I- 2020-21- Providing house connection in existing distribution lines and pipe line extesion work in Ezhukone grama panchayath കൊല്ലം 210640000
71 JalJeevam Mission- Phase II -BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections from pipe line extension and replacement of pipes and part of rennovation of WTP (Elampal) in Ezhukone grama panchayat കൊല്ലം 210640000
72 JJM Phase-1 Providing Functional Household Tap Connections (FHTC) in Olavanna Grama Panchayath കോഴിക്കോട് 206000000
73 JJM-2020-21-Providing Functional Household Tap Connections in Vilappil Grama Panchayath തിരുവനന്തപുരം 204500000
74 JEEVAN MISSION - Pipe line extension , providing FHTC , Construction of OHSR in Kummil Panchayath - Phase II കൊല്ലം 202580000
75 Jal Jeevan Mission- Providing House connection in Kummil panchyath phase 1 in Kollam Disrtict കൊല്ലം 202500000
76 Jal jeevan Mission Phase 1 - Providing FHTC , Pipe line Extension and Replacement of Existing AC distribution main in Elampalloor Grama Panchayath കൊല്ലം 200370000
77 JAL JEEVAN MISSION - CWSS to PERUMATTY, PATTANCHERY, ELAPPULLY, NALLEPPILLY PANCHAYATHS IN PALAKKAD DISTRICT- PHASE IV- PROVIDING DISTRIBUTION NETWORK AND FHTCs IN ELAPPULLY GRAMA PANCHAYATH ( ZONE - I PART) IN PALAKKAD DISTRICT പാലക്കാട് 195000000
78 JAL JEEVAN--MISSION Estimate for providing FHTC in EROOR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21 കൊല്ലം 194700000
79 JJM NADUVANNUR-PHASE-IPROVIDING FHTCs BY LAYING NEW DISTRIBUTION SYSTEM കോഴിക്കോട് 188320000
80 JJM-2020-2021 Providing FHTCs in Thalakkulathur Grama Panchyath By Charging and Commissioning the pipe lines laid under JICA Scheme and Extending new pipe lines. കോഴിക്കോട് 183900000
81 Jal Jeevan Mission 2020-21- Providing Functional Household Tap Connections at Elamad Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 183200000
82 JJM - CWSS to Resolve the Scarcity of drinking water in various panchayaths in Malampuzha Constituency -Phase II - Laying Distribution System and Providing FHTCs from 7LL OHSR at Padalikkadu school compound and 11LL OHSR at JTS compound in Marutharoad panchayath - Zone 7 and 8 പാലക്കാട് 183000000
83 JJM WSS to Cheekode and Adjoining Villages- Providing FHTC toVazhakkad PanchayathIntake well 10mtr dai at Erattamuzhi Source Cahliyar River Raw water pumping main 900mm CI 1500mtr WTP 41 mld OHSR 32 LL laks Mundakasseri Distribution from 600mm 63mm pvc 200km Expected annual revenue Rs 75 laks മലപ്പുറം 180000000
84 JJM WSS to Cheekode and Adjoining Villages- Providing FHTC toVazhayur PanchayathIntake well 10mtr dai at Erattamuzhi Source Cahliyar River Raw water pumping main 900mm CI 1500mtr WTP 41 mld OHSR 32 LL laks Mundakasseri Distribution from 600mm 63mm pvc 200km Expected annual revenue Rs 75 laks മലപ്പുറം 180000000
85 JJM-2020-21 Providing FHTC in Cheekode Grama panchayth in Malappuram District മലപ്പുറം 180000000
86 JJM-2020-21 Providing FHTC in Cherukavu Gramapanchayth in Malappuram District- മലപ്പുറം 180000000
87 JJM-2020-21 Providing FHTC in Pulikkal Gramapanchayth in Malappuram District-On going Scheme മലപ്പുറം 180000000
88 JJM-2020-21 Providing FHTC inMuthuvallur Gramapanchayth in Malappuram District-On going Scheme മലപ്പുറം 180000000
89 JJM-2020-21 - Laying Balance Distribution system and Providing FHTC's in Koppam Panchayath പാലക്കാട് 179400000
90 Jal Jeevan Mission Phase I 2020-21 Providing house connections in existing distribution line and pipe line extension work in East Kallada panchayat കൊല്ലം 177580000
91 Jal Jeevan Mission- Phase II -BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections from pipe line extension and replacement of pipes and part of renovation of WTP (Elampal) in East Kallada grama panchayat കൊല്ലം 177580000
92 Jal Jeevan Mission- 2020-21- Phase I - Valapad Grama Panchayath- Providing FHTC to Rural house holds by augmentation of existing schemes and by ongoing schemes (MVS) തൃശ്ശൂർ 174600000
93 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in VALAYAM Panchayat കോഴിക്കോട് 174000000
94 JJM 2020-21 Providing FHTCs in Kaviyoor Grama Panchayat in Pathanamthitta പത്തനംതിട്ട 172800000
95 JJM-2020-21- Providing FHTC's in the uncovered areas of Thachampara Panchayath, Palakkad, District- Phase-II പാലക്കാട് 167000000
96 JJM-2020-21- Laying Balance Distribution Network and Providing FHTC's in Vilayur Grama panchayath പാലക്കാട് 166600000
97 JJM -2020-21 phase1-Providing FHTC's at Thurayoor G.P by laying new distribution lines കോഴിക്കോട് 165000000
98 Jal Jeevan Mission:2020-21 phase 1 Chakkittapara Grama Panchayath in Kozhikode Dist കോഴിക്കോട് 165000000
99 Jal Jeevan Mission - Laying distribution network and providing FHTCs in Vadavannur Grama Panchayath in Palakkad District പാലക്കാട് 165000000
100 JJM-WSS to Koratty and Kadukutty Panchayath in Thrissur district providing FHTC and streetmain extension at Koratty Panchayath ongoing (MVS) തൃശ്ശൂർ 164400000
101 JJM-2020-21- Providing FHTC,s in the uncovered areas of Kanjirappuzha Panchayath, Palakkad district- Phase-II പാലക്കാട് 164000000
102 Jal Jeevan Mission- 2020-21- Phase I - Thalikkulam Grama Panchayath- Providing FHTC to Rural house holds by augmentation of existing schemes and by ongoing schemes (MVS) തൃശ്ശൂർ 163200000
103 Jal Jeevan Mission-Providing Functional Household Tap Connections and Laying of Balance distribution network at Mylom Panchayath കൊല്ലം 160210000
104 Jal Jeevan Mission-Kasaragod District-Kodom Belur Panchayat-WSS to Kodom Belur Phase II കാസർഗോഡ് 159500000
105 JJM SN Puram Panchayath PHASE I-CWSS to Nattika Firka-Providing FHTC to Rural households from ongoing scheme (MVS) including Distribution Strengthening തൃശ്ശൂർ 157200000
106 JJM 2020-21- Chirakadavu Grama Panchayat- Kottayam District- Laying Pipelines and providing FHTC കോട്ടയം 153900000
107 Jal Jeevan Mission -Phase I-BAWSS to Kundara and adjoining panchayaths- Providing house connection from existing pipe line, extension of pipe line and Replacement of pipe line and part of rennovation work in WTP(Elampal) in Kundara grama panchayath കൊല്ലം 152500000
108 JJM-Wss to Cheekode and adjoining Villages ,providing Balance distribution and FHTC in Kuzhimanna Grama panchayth മലപ്പുറം 150000000
109 Jal Jeevan Mission- Multi Village Scheme - Extension of pipe line, Providing Functional HouseHold Tap Connection to Rural house holds, rennovation of existing pump house and allied works in Mookkannor Panchayath Ernakulam 149678000
110 Jal Jeevan Mission-Kannur district-Kurumathur Panchayath- JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 149300000
111 Jal Jeevan Mission- 2020-21- Phase I - Vadanappally Grama Panchayath- Providing FHTC to Rural house holds by augmentation of existing schemes and by ongoing schemes (MVS) തൃശ്ശൂർ 149100000
112 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Pappinisseri Panchayath - JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 145000000
113 Jal Jeevan Mission Phase I- 2020-21- RWSS to Sooranadu South- Providing FHTC, PVC pipe lineJ extension, supply and errection of pump sets, installation of bulk water meter etc. in Sooranadu South grama panchayath. കൊല്ലം 144252000
114 JAL JEEVAN MISSION 2020-21- ALAGAPPANAGAR GP - Providing FHTC to Rural house holds,by retrofitting, augmentation of existing schemes and by ongoing schemes in Pudukad Panchayath. തൃശ്ശൂർ 142700000
115 JJM 2020-2021 Providing FHTC's to uncovered areas of KARIMPUZHA Panchayath, Palakkad District on EPCM basis പാലക്കാട് 140900000
116 JJM Phase-1 Providing Functional House Hols Tap Connections (FHTC) in Peruvayal Grama Panchayath കോഴിക്കോട് 140000000
117 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Kaliiasseri Panchayath - JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 139000000
118 Jal Jeevan Mission-2020-22- Phase I - ARWSS to Pathanapuram and Piravanthoor Providing Water Supply House Service Connections in existing distribution lines,Supply of V/T pumpset and Chlorine Tonner in Piravanthoor Grama Panchayath കൊല്ലം 138629000
119 Jal Jeevan Mission-Kannur district-Pariyaram Panchayath- JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 135500000
120 JJM-2020-21-Providing FHTC's in Agali Grama panchayath, Palakkad District- Phase-II പാലക്കാട് 135000000
121 JJM - Kaipamangalam Panchayath PHASE I-CWSS to Nattika Firka-Providing FHTC to Rural households from ongoing scheme (MVS) including Distribution Strengthening തൃശ്ശൂർ 132700000
122 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in NANMINDA Panchayat കോഴിക്കോട് 132300000
123 JJM Pindimana Providing FHTC in Pindimana Panchayath (Circle Level)-2797 connections Ernakulam 131920000
124 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections and laying distribution system at Thrikkovilvattom Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 131500000
125 Jaljeevan mission-2020-21-TVPM District-Kallikadu- grama Panchayath തിരുവനന്തപുരം 131395000
126 JAL JEEVAN MISSION - Providing FHTC and pipe line extension in Chadayamangalam Panchayath of Kollam District- Phase II കൊല്ലം 130800000
127 Jal Jeevan Mission phase 1- Providing House connections in Chadayamangalm panchayath in Kollam Disrtct കൊല്ലം 130800000
128 Jal Jeevan Mission -Phase 1- 2020-21- Providing house connections in Alayamon panchayath of Kollam district കൊല്ലം 129900000
129 JJM - WSS to Thiruvali and adjoining villages Providing FHTC to all habitations of Thiruvali Panchayath, Malappuram District മലപ്പുറം 129122000
130 Jal Jeevan Mission - Providing functional house hold tap connections at Nedumpana Panchayath in Kollam district കൊല്ലം 127930000
131 JJM- Kannur District-Vengad Panchayath-WSS to Anjarakandy Peralassery and adjoining panchayaths-Phase II. കണ്ണൂർ 127276000
132 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in BALUSSERY Panchayat കോഴിക്കോട് 126600000
133 JJM-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Ambalappuzha South Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 125500000
134 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- West Eleri Panchayath- WSS to West Eleri Phase II കാസർഗോഡ് 124928000
135 Jal Jeevan Mission 2020-21- Providing Functional Household Tap Connections at Mayyanadu Panchayath in Kollam District Project Code KLMJJM08206534 കൊല്ലം 122100000
136 JJM - Kannur District- Chembilode Panchayath - WSS to Anjarakandy, Peralassery and adjoining Panchayaths Phase II കണ്ണൂർ 121645000
137 JJM- Kannur District-Pinarayi Panchayath-WSS to Anjarakandy Peralassery and adjoining panchayaths-Phase II. കണ്ണൂർ 121500000
138 JALJEEVAN MISSION-PHASE-2-Providing functional house hold tap connection by Retrofitting/Extension of Ongoing water supply scheme in kuttiadi Grama Panchayat കോഴിക്കോട് 121000000
139 JALJEEVAN MISSION-PHASE-2-Providing functional house hold tap connection by Retrofitting/Augmentation of Ongoing water supply scheme in Kayakkody Grama Panchayat കോഴിക്കോട് 120000000
140 JJM Phase-1 Providing Functional Hosehold Tap Connections (FHTC) in Perumanna Grama panchayath കോഴിക്കോട് 119600000
141 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Ramanthali Panchayath -WSS to Naval Academy ,Peringome and Ramanthali Villages Phase II കണ്ണൂർ 118000000
142 Jaljeevanmission 2020-21 Phase II - Velloor Panchayat. Providing FHTC in various wards by retrofitting/Augmenting/ extending the existing distribution system coming under the jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 117000000
143 JJM-2020-21- Providing FHTC's in the uncovered areas of Karakurissi panchayath, Palakkad district- Phase-II പാലക്കാട് 116000000
144 JJM - Kannur District- Peralassery Panchayath - WSS to Anjarakandy and Adjoing Panchayath Phase II കണ്ണൂർ 114675000
145 JJM 2020-2021-Phase I - RWSS to Vythiri -Providing Retrofitting/extandable Functional Household Connection Vythiri grama Panchayat വയനാട് 112500000
146 JJM 2020-2021-Phase I- ARWSS to Padinjarathara & Thariode villages -Providing Retrofitting/extandable Functional Household Connection Padinjarathara grama Panchayat വയനാട് 112500000
147 JJM- Kannur District - Pattiam Panchayat - WSS to Kuthuparamba Municipality, Kottayam and Pattiam Panchayaths - Phase II കണ്ണൂർ 112400000
148 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Mangalpady Panchayath- ARWSS to Uppala and adjoining Villages Phase II - Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 111500000
149 Jal Jeevan Mission - Phase I - Providing FHTCs from WSS to Edavanna for Edavanna Grama Panchayath of Malappuram District മലപ്പുറം 109988000
150 JJM Mathilakam Panchayath PHASE I-CWSS to Nattika Firka-Providing FHTC to Rural households from ongoing scheme (MVS) including Distribution Strengthening തൃശ്ശൂർ 109600000
151 JJM- Kannur District-Kadirur Panchayath-WSS to Anjarakandy Peralassd and adjoining panchayaths-Phase II. കണ്ണൂർ 109209000
152 JJM - Providing FHTC to Rural house holds in Vazhakkulam Panchayath Ernakulam 109200000
153 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Mattool Panchayath - JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 109200000
154 Jal Jeevan Mission-2020-21 -supplying ,laying ,testing,commissioning and maintanance of distribution system and providing FHTCs (5707 Nos)in kannadi panchayaths,distribution system and providing FHTCs (4048 Nos) in Kuzhalmannam panchayaths , distribution system and providing FHTCs (4000 Nos) in Kizhakkenchery panchayaths,Distribution system and providing FHTCs (6055 Nos)in Vandazhy panchayaths,Distribution system and providing FHTCs (1704 Nos)in Malmpuzha panchayaths,Distribution system and providing FHTCs (1684 Nos) in Muthalamada panchayaths and design , construction,commissioning and maintanance of 7.50LL OHSR IN Kannadi Panchayaths, 5.50LL OHSR in Kuzhalmannam panchayaths,6.00LL OHSR in Muthalamada Panchayaths, supplying,laying CWPM ,supply and errection of RW,CW pumpsets and transformer in Muthalamada Panchayaths. പാലക്കാട് 109035000
155 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Manjeshwaram Grama Panchayath- WSS to Manjeshwaram Phase II- Laying Distribution System and Providing FHTC കാസർഗോഡ് 109000000
156 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Phase I- CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana – Providing FHTC(6547nos),extension of distribution lines,Providing Bulk Water Meter etc.in Oachira Grama Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 109000000
157 JJM - 2020-21- Thanniam Grama Pt - CWSS to KPCTA & WSS to Chazhur, Thanyam Anthikkad Panchayaths( Ongoing Scheme)- Providing FHTCs and Distribution Stengthening തൃശ്ശൂർ 109000000
158 JJM 2020-21 Providing FHTC in Kakkodi Panchayath കോഴിക്കോട് 108511000
159 JJM-Providing FHTC,s in Ponmala Panchayath മലപ്പുറം 107900000
160 Jal Jeevan Mission - WSS to Manjoor Panchayath in Kottayam District -Supplying and Laying Casing MS pipe 500mm dia Across Railway Track at Kothanalloor Junction by Push through Method and Commissioning with FHTC in Manjoor Panchayath. കോട്ടയം 107500000
161 Jal JeevanMission(JJM) —Alappuzha Disrict - Providing functional house hold Tap connections (FHTC) in Cherthala South Panchayath and allied works (8324 FHTC's) ആലപ്പുഴ 107050000
162 JJM- Kalpakancheri GP-Providing house connections from ongoingscheme(WSS to valavannur and Kalpakancheri) to Kalpakancheri panchayath മലപ്പുറം 105400000
163 JJM-Kannur District- Dharmadam Panchayath-WSS to Thalassery, Mahe and adjoining Panchayaths - Phase II കണ്ണൂർ 104800000
164 JJM Kavalangad Providing FHTC in Kavalangad Panchayath -Circle Level(760 connection) Ernakulam 101865000
165 Jal Jeevan Mission- Providing FHTCs for Kuzhalmannam, Thenkurissi and Kannady Grama panchayath - Package II - Thenkurissy GP- Supplying and laying balance distribution network and providing FHTCs in Thenkurissi grama panchayath പാലക്കാട് 99975000
166 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Bedadka Grama Panchayath- ARWSS to Munnad Bedadka and Kuttikol Villages Phase II- Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 98190000
167 Jal Jeevan Mission-Kannur district-Chapparappadavu Panchayath- JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 96000000
168 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Enmakaje Grama Panchayath- ARWSS to Enmakaje and adjoining Villages- Phase II - Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 96000000
169 Jal Jeevan Mission(JJM)- Alappuzha District- Providing Functional Household Tap Connections(FHTC) in Mararikulam North Grama Panchayat-(7311Nos) ആലപ്പുഴ 94400000
170 Name of Work : JJM- Edayur GP- Providing house connections from ongoing scheme (WSS to Irimbliyam and Valancheri and WSS to Edayur panchayath) to Edayur Panchayath മലപ്പുറം 93500000
171 Jaljeevan Mission-2020-21-Thiruvananthapuram District-Amboori Grama Panchayath-Water supply line extension & providing water supply connections from existing and propsed pipelines to households of Amboori grama Panchayath തിരുവനന്തപുരം 93300002
172 JJM - Providing FHTC to Rural house holds in Kizhakkambalam Panchayath Ernakulam 93100000
173 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Vorkady Panchayath- WSS to Vorkady and adjoining Villages- Phase II - Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 92900000
174 Jal Jeevan Mission-Kasaragod District-East Eleri Panchayat-WSS to East Eleri Phase II കാസർഗോഡ് 91800000
175 JAL JEEVAN MISSION – PHASE II – PROPOSAL FOR PROVIDING FHTC’S BY EXTENDING PIPE LINE AND BOOSTER PUMPING FROM EXISTING WSS IN NARIKKUNI GRAMMA PANCHAYATH കോഴിക്കോട് 91150000
176 JJM (2020-2021)- Vembayam Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase2 തിരുവനന്തപുരം 90000000
177 JJM 2020-21 Providing FHTC's to House holds thrrough pipe line extension in various wards of Venganoor Grama panchayath(Phase II) തിരുവനന്തപുരം 89910000
178 JJM- Kannur District-Eranholi Panchayath-WSS to Anjarakandy Peralassery and adjoining panchayaths-Phase II. കണ്ണൂർ 89900000
179 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Kadannappalli-Panappuzha Grama Panchayath -JICA WSS to Pattuvam & adjoining villages - Phase II. കണ്ണൂർ 89600000
180 JJM - Kannur District-Anjarakandy Panchayath-WSS to Anjarakandy Peralassery and adjoining panchayaths-Phase II. കണ്ണൂർ 87180000
181 JJM- 2020-21- Manimala Grama Panchayath- Kottayam district-Laying Pipelines and Providing FHTC കോട്ടയം 86300000
182 JAL JEEVAN MISSION 2020-21- PUDUKKAD GP - Providing FHTC to Rural households by Retrofitting and Augmentation of Existing Schemes and by Ongoing schemes. തൃശ്ശൂർ 83000000
183 JJM- PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN PUTHANVELIKKARA PANCHAYATH Ernakulam 82570000
184 JJM - 2020-21 - Anthikkad Grama Pt- CWSS to KPCTA and WSS to Chazhur , Thanyam Anthikkad Panchayaths - Providing FHTCs and distribution strengthening തൃശ്ശൂർ 82000000
185 JJM- PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN KOOVAPPADY PANCHAYATH Ernakulam 81200000
186 JJM 2020-21 Providing FHTC in Kuruvattur Grama Panchayath കോഴിക്കോട് 81200000
187 Jal Jeevan Mission - Construction of new building of State Referral Institute for Water quality, nettoor. Ernakulam 80000000
188 Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Panavally Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 79510000
189 JJM - Providing FHTC to Rural house holds in Kunnathunadu Panchayath Ernakulam 79100000
190 Jal Jeevan Mission- 2020-21- Phase I -Edathiruthy Grama Panchayath- Providing FHTC to Rural house holds by augmentation of existing schemes and by ongoing schemes (MVS) തൃശ്ശൂർ 78600000
191 JJM-2020-21-Njeezhoor Panchayath- Phase II - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 78346000
192 JJM - 2020-21- Chazhoor Grama Pt -CWSS to KPCTA - Providing 2000 nos service water connections തൃശ്ശൂർ 78000000
193 JJM - Perinjanam Panchayath PHASE I-CWSS to Nattika Firka-Providing FHTC to Rural households from ongoing scheme (MVS) including Distribution Strengthening തൃശ്ശൂർ 76700000
194 Jaljeevanmission 2020-21 Phase II - Veliyanoor Panchayat. Providing FHTC in various wards by retrofitting/Augmenting/ extending the existing distribution system coming under the jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 76653000
195 Jal Jeevan Mission- Providing FHTC at Thalavoor Grama Panchayath.in Kollam Dist. കൊല്ലം 76500000
196 JJM (2020-2021)- Poovachal Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase1 & 2 തിരുവനന്തപുരം 75950000
197 JJM (2020-2021)- Tholicode Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase I & II തിരുവനന്തപുരം 75600000
198 JJM - Kadukutty Grama Panchayath (Appendix 6) - Providing FHTCs to Rural Households, Retrofitting and Augmentation of existing Water supply schemes. തൃശ്ശൂർ 75000000
199 JJM-2020-21 - Cherpu Grama Panchayath - SPAN Urakam and adjoining villages - Leak rectification works of GL tank at Pallisserykunnu & Providing 3794 nos of service water connections . തൃശ്ശൂർ 73600000
200 JJM Kuttampuzha Providing FHTC in Kuttampuzha Panchayath (Circle Level) 1700 connections Ernakulam 72920000
201 Jal Jeevan Mission- 2020-21- Phase I - Nattika Grama Panchayath- Providing FHTC to Rural house holds by augmentation of existing schemes and by ongoing schemes (MVS) തൃശ്ശൂർ 72000000
202 JJM Nellikuzhy Providing FHTC in Nellikuzhy Panchayath (Circle Level) -2200 connections Ernakulam 71920000
203 JJM - Meloor Grama Panchayath (Appendix 4) - Providing FHTC to Rural households ,Retrofitting and Augmentation of Existing Rural Water Supply Schemes തൃശ്ശൂർ 70580000
204 Jal Jeevan Mission- Phase I (2020-21)-– Providing FHTC at Adichanalloor Grama Panchayath കൊല്ലം 70422000
205 JJM- Kannur District - Kottayam Panchayat - WSS to Kuthuparamba Municipality, Kottayam and Pattiam Panchayaths - Phase II കണ്ണൂർ 69600000
206 JJM Varappetty Providing FHTC in Varappetty Panchayath (Circle Level)3192 connections Ernakulam 67920000
207 Jal Jeevan Mission -Providing Household retrofittable/extentable water service connections in Kanjikkuzhy Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 67300000
208 Jal Jeevan Mission- 2020-21- Phase I - Engandiyur Grama Panchayath- Providing FHTC to Rural house holds by augmentation of existing schemes and by ongoing schemes (MVS) തൃശ്ശൂർ 67000000
209 JJM-Phase1- Kunnummal GP-Providing FHTC's by retofitting and extension കോഴിക്കോട് 66860000
210 JJM-2020-21-- Phase II-(Package-1)-Kanakkary Panchayath - Providing FHTC in various wards by Augmenting/ Extending/Retrofitting the existing water supply schemes coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 66685000
211 JJM-2020-21-- Phase II-(Package-2)-Kanakkary Panchayath - Providing FHTC in various wards by Augmenting/ Extending/Retrofitting the existing water supply schemes coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 66685000
212 Jal Jeevan Mission phase I- 2020-2021- Providing House Hold Service Connection by Retrofitting/Extendable in Narikkuni panchayath in Kozhikode District കോഴിക്കോട് 65800000
213 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Kannapuram Panchayath - JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 65400000
214 JJM-Irimbiliyam GP-Providing functional house hold tap connections (FHTC) in Irimbiliyam GramaPanchayath from on going (WSS to Irimbiliyam GP and Valancheri municipality and WSS to Edayur GP) മലപ്പുറം 65300000
215 JJM - Kannur District- Kadamboor Panchayath - WSS to Anjarakandy,Peralassery and Adjoining Panchayaths Phase II കണ്ണൂർ 65156000
216 Jal Jeevan Mission-Kasaragod District-Kallar Panchayat-WSS to Kallar and Panathady Phase II കാസർഗോഡ് 65000000
217 Jaljeevan- Providing Household retrofittable/extentable water service connections in Muhamma Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 63520000
218 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Cherukunnu Panchayath - JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 63100000
219 JJM -2020-2021- CWSS to Resolve the Scarcity of drinking water in various panchayaths in Malampuzha Constituency -Phase II - Laying Distribution System and Providing FHTCs in Mundur panchayath - Zone 6 from 8 LL OHSR at Mundur Panchayath office പാലക്കാട് 63000000
220 JJM 2020-21 - Pazhayakunnummel തിരുവനന്തപുരം 62875000
221 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Pattanakkadu Panchayath and allied works (4680 FHTC's) ആലപ്പുഴ 62330000
222 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Nellaya GP പാലക്കാട് 62300000
223 JJM-2020-21-Kallara Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 61976000
224 JJM- 2020-2021- PHASE I- Laying Pipelines and Providing Functional household tap connections in Thiruvarpp Panchayath, Kottayam District കോട്ടയം 61894000
225 Jal Jeevan Mission - Providing FHTC's to Wandoor Grama Panchayath in Malappuram District മലപ്പുറം 61400000
226 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Pattithara GP പാലക്കാട് 60700000
227 Jaljeevanmission 2020-21 Phase II - Mulakkulam Panchayat. Providing FHTC in various wards by retrofitting/Augmenting/ extending the existing distribution system coming under the jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 60084000
228 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections to Pooyappally Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 59837000
229 JJM-Kannur District- Azhikode Grama Panchayath -WSS to Kannur Corporation and Adjoining Panchayaths- Phase II കണ്ണൂർ 59500000
230 JJM- PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN OKKAL PANCHAYATH Ernakulam 59400000
231 JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Mannacherry Panchayat ആലപ്പുഴ 59120000
232 JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Mararikulam south Panchayat ആലപ്പുഴ 59000000
233 Jal Jeevan Mission-Kasaragod District-Panathady Panchayat-WSS to Panathady and Kallar Phase II കാസർഗോഡ് 59000000
234 JJM 2020-2021 PHASE 1- Laying pipelines and providing functional household tap connections in Arppookkara grama panchayath , Kottayam District. കോട്ടയം 58900000
235 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Phase I - RWSS to Thazhava - Providing FHTCs,Construction of Tube well, Supply & installation of pump sets, Bulk Water Meters etc. in Thazhava Grama Panchayat in Kollam District കൊല്ലം 58800000
236 Jal Jeevan Mission-Kannur district-Pattuvam Panchayath- JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II കണ്ണൂർ 58600000
237 Jal Jeevan Mission- Mattathur Grama Panchayath (Appendix 3) -Providing FHTC to rural house holds and Retrofitting/Augmentation of Existing Rural Water Supply Schemes തൃശ്ശൂർ 58000000
238 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Ezhome Grama Panchayath - WSS to Pattuvam and adj. Villages - Phase II കണ്ണൂർ 57900000
239 JJM-Pipeline extension and Providing water supply connection in ARWSS to Purakkad Panchayat ആലപ്പുഴ 57120000
240 JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Purakkad Panchayat ആലപ്പുഴ 57120000
241 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Kappur GP പാലക്കാട് 56500000
242 JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Ambalapuzha north Panchayat ആലപ്പുഴ 55698000
243 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Kadambazhipuram, Pookkottukavu, Sreekrishnapuram and Vellinezhi GPs പാലക്കാട് 55401000
244 Jal Jeevan Mission phase I- 2020-2021- Providing House Hold Service Connection by Retrofitting/Extendable in Kunnamangalam panchayath in Kozhikode District കോഴിക്കോട് 55264000
245 JJM - Kannur District- Muzhappilangad Panchayath - WSS to Anjarakandy,Peralassery and adjoing panchayaths Phase II കണ്ണൂർ 54913000
246 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Kuttikol Grama Panchayath- ARWSS to Munnad Bedadka and Kuttikol Villages Phase II - Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 53600000
247 JJM Manjallur Providing FHTC in Manjallur Panchayath (Circle Level) Ernakulam 53320000
248 JJM - Pariyaram Grama Panchayath (Appendix 7) - Providing FHTCs to Rural households , Retrofitting and Augmentation of Existing Rural Water Supply Schemes തൃശ്ശൂർ 53100000
249 JJM-Vellathooval Panchayath ഇടുക്കി 52991000
250 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Thanneermukkom Panchayath and allied works (4114 FHTC's) ആലപ്പുഴ 52900000
251 JJM-2020-21-Providing Functional Household Tap Connections in Pullampara Grama Panchayath-Phase2 തിരുവനന്തപുരം 52680000
252 JJM-(Phase - I) - 2020-21-Mulakkulam Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 52622000
253 JJM- Providing FHTC to households in Kanchiyar Panchayat ഇടുക്കി 52500000
254 JJM-2020-21-Providing Functional Household Tap Connections in Panavoor Grama Panchayath-Phase2 തിരുവനന്തപുരം 51821000
255 JJM- Providing FHTCs in Mampad Panchayath മലപ്പുറം 50000000
256 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Kumbala Panchayath- RWSS to Kumbala Phase II കാസർഗോഡ് 49500000
257 JJM-2020-21-Thalayolaparambu Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 49151000
258 Jal Jeevan Mission 2020-2021- 2 nd SLSSC - Providing line extension and Functional House Hold Tap connection (FHTC'S) at Kadappuram Panchayath (Phase 2A). തൃശ്ശൂർ 49010000
259 Jal Jeevan Mission 2020-2021-Kadappuram Gramapanchayath - 2 nd SLSSC - Providing line extension and Functional House Hold Tap connection (FHTC'S) at Kadappuram Panchayath (Part 2B) Thrissur District. തൃശ്ശൂർ 49010000
260 Jal Jeevan Mission -kadalundi GP-Providing Functional House Hold Service Connection by Retrofitting/Extending pipe lines of KWA-RWS Scheme for Kadalundy GP കോഴിക്കോട് 47900000
261 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Malapattam Gramapanchayath - WSS to Irikkur and Adjoining Villages Phase II കണ്ണൂർ 47800000
262 JAL JEEVAN MISSION 2020-21- NENMANIKKARA GP - Providing FHTC to Rural house holds, Extension and Augmentation of Existing Rural Water Supply Schemes തൃശ്ശൂർ 47200000
263 Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Pallippuram Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 47160000
264 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Phase I - RWSS to West kallada- Providing FHTC , Supply & installation of Submersible pump sets, Bulk Water Meters etc. in West kallada Grama Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 47028000
265 JAL JEEVAN MISSION 2020-21- THRIKKUR GRAMA PANCHAYATH - Providing FHTC to Rural house holds, Retrofitting , Augmentation of Existing Rural Water Supply Schemes തൃശ്ശൂർ 46300000
266 JJM 2020 - 21 - Navaikulam Grama Panchayath - Providing FHTC (4326 Nos) from the existing water supply scheme - Part I & Part II തിരുവനന്തപുരം 46100000
267 JJM Phase-1 Providing Functional Hosehold Tap Connections (FHTC) in Kakkur Grama panchayath കോഴിക്കോട് 45563000
268 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Providing FHTCs in Punnayurkulam Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 45530000
269 JJM- (Phase I) - 2020-21-Njeezhoor Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 45234000
270 JJM-2020-21-Chempu Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 45097000
271 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Balal Panchayath- RWSS to Maloth and Balal Phase II - Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 45000000
272 JJM-2020-21-- Phase II-Uzhavoor Panchayath - Providing FHTC in various wards by Augmenting/ Extending/Retrofitting the existing water supply schemes coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 45000000
273 JJM- Providing FHTCs in Koottilangadi Panchayath മലപ്പുറം 45000000
274 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Phase I- CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana - Supply and Installation of 300 HP VT pump set with VFD, , 630 KVA Outdoor Transformer, CT PT, TOD meter, panel board, with Enhancement of sub station at Kandiyoorkadavu കൊല്ലം 44900000
275 JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Krishnapuram Panchayat ആലപ്പുഴ 44818000
276 Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Thycattussery Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 44816000
277 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Punnappra South Panchayath and allied works ആലപ്പുഴ 44431000
278 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Vayalar Panchayath and allied works (3428 FHTC's) ആലപ്പുഴ 44350000
279 Jal Jeevan Mission- Aloor Grama Panchayath (Appendix 1) -Providing FHTC and Retrofitting/Augmentation of Existing Rural Water Supply Schemes തൃശ്ശൂർ 43000000
280 Jal Jeevan Mission 2020-21 - Retrofitting- Providing FHTCs in Kadavallur Grama panchayath (Phase 1) in Thrissur dt തൃശ്ശൂർ 42994000
281 JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Karuvatta Panchayat ആലപ്പുഴ 42880000
282 JJM-2020-21-Providing FHTC to house holde through retrofitting and pipe line extension in various wards of Poovar panchayat(Phase-2) Reach 1 for 600 nos FHTC തിരുവനന്തപുരം 42750000
283 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Kulukkallur GP പാലക്കാട് 42600000
284 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Karakurissi GP പാലക്കാട് 42250000
285 JAL JEEVAN MISSION - Phase I-2020-21 - Velinalloor Grama Panchayath - Providing functional House hold tap connections and providing pipe line extensions in Velinalloor Grama Panchayath Part II കൊല്ലം 42160000
286 JAL JEEVAN MISSION - Phase I-2020-21 - Velinalloor Grama Panchayath - Providing functional House hold tap connections and providing pipe line extensions in Velinalloor Grama Panchayath(Part I) കൊല്ലം 42160000
287 JAL JEEVAN MISSION - Phase I-2020-21 - Velinalloor Grama Panchayath - Providing functional House hold tap connections and providing pipe line extensions in Velinalloor Grama Panchayath-PART-III കൊല്ലം 42160000
288 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections at Chirakkara Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 41348000
289 Jal Jeevan Mission- 2020-21-Phase 1- Providing Functional Household Tap Connections in Manalur Panchayat. in Thrissur d തൃശ്ശൂർ 41100000
290 JJM-Providing FHTC,s in Kodur Panchayath മലപ്പുറം 40700000
291 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Padiyur Kalliad Gramapanchayath - WSS to Padiyur and Vayathur Phase II. കണ്ണൂർ 40500000
292 JJM - 2020-21- vazhappally Grama panchayath - providing water connections to house hold from existing infrastructure പത്തനംതിട്ട 40200000
293 JJM 2020-21 - Karavaram തിരുവനന്തപുരം 40000000
294 JJM-Providing retrofittable/extendable water service connections in Mannar Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 39860000
295 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Anakkara GP പാലക്കാട് 38400000
296 JJM - Karalam Grama Panchayath (PART I) - Providing FHTC to Rural house holds by Retrofitting and Augmentation of Existing Water Supply Scheme തൃശ്ശൂർ 37795000
297 JJM-2020-21-Uzhavoor Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 37750000
298 JJM- Providing FHTCs in Makkaraparamba Panchayath മലപ്പുറം 37600000
299 JJM- Providing FHTCs in Moorkanad Panchayath മലപ്പുറം 37100000
300 JJM-Providing retrofittable/extendable water service connections in Chennithala Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 36830000
301 JJM-2020-21-Kaduthuruthy Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system കോട്ടയം 35948000
302 JJM- Providing FHTC to households in Peermade Panchayat ഇടുക്കി 35838000
303 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Punnappra North Panchayath and allied works ആലപ്പുഴ 35600000
304 JJM 2020-21 - Madavoor തിരുവനന്തപുരം 35400000
305 JJM Kottappady Providing FHTC in Kottappady Panchayath (Circle Level)600 connections Ernakulam 35320000
306 JJM-EDAVILANGU PANCHAYATH-Providing house connections in Edavilangu, Grama Panchayath Under Jaljeevan Mission തൃശ്ശൂർ 35200000
307 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in KAYAKKODI Panchayat കോഴിക്കോട് 35160000
308 Jal Jeevan Mission-Retrofittable / Extendable - Providing household water serviceconnections in Cheriyanad Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 35040000
309 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections at Pattazhy Panchayath in Kollam District. കൊല്ലം 34793000
310 Jal Jeevan Mission- Providing FHTC at Pattazhy Vadakkekkara Grama Panchayath.in Kollam Dist. കൊല്ലം 34783000
311 Jal Jeevan Mission - 2020-21 - Phase II - Providing 200nos FHTCs to households by extending present distribution line, schools, anganawadies and those who are dependent on public tap in Malampuzha Grama panchayath പാലക്കാട് 34675000
312 JJM-2020-21-Maravanthuruthu Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 34272000
313 Jal Jeevan Mission- Kodakara Grama Panchayath (Appendix 2) -Providing FHTC, Retrofitting and Augmentation of Existing Rural Water Supply Schemes തൃശ്ശൂർ 34000000
314 JJM-Providing FHTC,s in Amarambalam Panchayath മലപ്പുറം 33500000
315 JJM-Udumbannoor-Providing FHTC from extended lines to households in Udumbannoor Panchayath ഇടുക്കി 33000000
316 JJM 2020-21 - Elakamon Panchayath Part - 2(A) - Replacement of damaged AC pipes and providing functional house connections (314 Nos.) തിരുവനന്തപുരം 32635000
317 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections at poothakkulam Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 32124000
318 JJM-Manakkad-Providing FHTC from extended lines to households in Manakkad Panchayath ഇടുക്കി 32100100
319 JALJEEVAN MISSION-2020-21-Pipe line Extension and providing Water connection in NARIPATTA Panchayat കോഴിക്കോട് 32000000
320 JJM-2020-21-Veliyannoor Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 31720000
321 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Thuravoor Panchayath and allied works (2352 FHTC's) ആലപ്പുഴ 31600000
322 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Badiadka Panchayath- ARWSS to Badiadka & Neerchal Villages Phase II - Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 31426000
323 JJM Vallachira Grama panchayath -FHTC-Retrofitable connections. തൃശ്ശൂർ 31230000
324 JJM-Kannur District- Chirakkal Grama Panchayath -WSS to Kannur Corporation and Adjoining Panchayaths- Phase II കണ്ണൂർ 31100000
325 Jal Jeevan Mission 2020-21: Phase -II-Providing Water connection in Mudakkal Panchayath (Extension / augmentation) തിരുവനന്തപുരം 31063000
326 JJM- Providing FHTCs in Mankada Panchayath മലപ്പുറം 31000000
327 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Retrofitting and Providing FHTCs in Thirumittacode Gram Panchayath in Palakad District തൃശ്ശൂർ 31000000
328 JJM Pallarimangalam Providing FHTC in Pallarimangalam Panchayath (Circle Level)860 connections Ernakulam 30965000
329 JJM - 2020-21- Thrikodithanam Grama panchayath - providing water connection from existing infrastructure പത്തനംതിട്ട 30700000
330 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Retrofitting and Providing FHTCs in Pananchery Gram Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 30700000
331 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections at Chathanoor Panchayath in Kollam District. കൊല്ലം 30153000
332 JAL JEEVAN MISSION-Phase 1-ProvidingFHTCs Thirunnavaya Grama Panchayat Phase I മലപ്പുറം 30000000
333 JJM Providing Functional house hold Tap connection Athavanadu Grama Panchayath phase 1 മലപ്പുറം 30000000
334 Jal Jeevan Mission - 2020-21 - Thrithala grama pt- Providing FHTCs to rural house holds and allied works in thrithala grama panchayath in palakkad district തൃശ്ശൂർ 30000000
335 JJM-VLLIYAMATTOM ഇടുക്കി 29860000
336 Jaljeevan Mission 2020-21: Providing water connection in Andoorkkonam Grama Panchayath തിരുവനന്തപുരം 29762000
337 Jal Jeevan Mission(JJM)- Alappuzha District- Providing functional house hold tap connections (FHTC) in Pallippad Grama Panchayat and allied works./HPDSn ആലപ്പുഴ 28700000
338 JJM-ERIYAD PANCHAYATH-Providing house connections in Eriyad Gramapanchayath under Jaljeevan Mission തൃശ്ശൂർ 28500000
339 JJM- Providing FHTC to households in Erattayar Panchayat ഇടുക്കി 28495000
340 JJM (2020-2021) Vellanad Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase I &II തിരുവനന്തപുരം 28400000
341 JJM-Karimannoor-Providing FHTC from extended lines to households in Karimannoor Panchayath ഇടുക്കി 28380000
342 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - 2 nd SLSSC - Providing Line extension and Functional House Hold Tap connection (FHTC's) at Vengitengu Panchayath Part II - Thrissur District. തൃശ്ശൂർ 27987000
343 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Kadakkarappally Panchayath and allied works (2081 FHTC's) ആലപ്പുഴ 27970000
344 JJM-Providing retrofittable/extendable water service connections in Chingoli Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 27700000
345 JJM- Up gradation of quality control district lab Kannur for NABL accreditation -Civil works കോഴിക്കോട് 27400000
346 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Providing FHTCs in Punnayur Gram Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 27400000
347 JJM -Setting up of chemical and bcteriological lab - Additional Civil Works to newly constructed QC lab below OHSR (JICA), Malaparampa,Kozhikode കോഴിക്കോട് 27200000
348 JJM Paipra Providing FHTC in Paipra Panchayath Ernakulam 27000000
349 JJM-Providing FHTC in Palamel Panchayat and allied works ആലപ്പുഴ 26710000
350 JJM-2020-21-Kanakkary Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 26560000
351 JJM 2020-21- Vazhoor Grama Panchayat- Kottayam District- Laying Pipelines and providing FHTC കോട്ടയം 26500000
352 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Ambalappara GP പാലക്കാട് 26320000
353 JJM-Providing FHTC in Kadungalloor panchayath of Ernakulam District Ernakulam 26200000
354 JJM Pothanicad Providing FHTC in Pothanicad Panchayath (Circle Level) 600 connections Ernakulam 26120000
355 JJM- 2020-21-Phase I-Providing 2500mos. FHTCs in Pudunagram Panchayath പാലക്കാട് 26050000
356 JJM-2020-21 Phase 1-Laying pipe lines and providing functional house hold tap connections in Neendoor Grama Panchayat, Kottayam District. കോട്ടയം 25942000
357 JJM 2020-21-Phase I- Providing FHTCs (3690 Nos) in Nallepilly grama panchayath പാലക്കാട് 25800000
358 JJM (2020-2021)- Aruvikkara Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase1 & 2 തിരുവനന്തപുരം 25500000
359 JJM- Thrissur District - Arimbur Grama Panchayath providing FHTC to Rural house hold and allied works തൃശ്ശൂർ 25000000
360 JJM-2020-21-Udayanapuram Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 24920000
361 JJM- 2020-2021- PHASE I- Laying Pipelines and Providing Functional household tap connections in Kumarakom Panchayath, Kottayam District. കോട്ടയം 24536000
362 JJM-Vannappuram-Providing FHTC from extended lines to households in Vannappuram ഇടുക്കി 24520000
363 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Kuthiathode Panchayath and allied works (1840 FHTC's) ആലപ്പുഴ 24510000
364 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Retrofitting and Providing FHTCs in Puthur Gram Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 24500000
365 JJM-Providing water supply connections to households-Pothencodu panchayaths തിരുവനന്തപുരം 24437000
366 JJM-Providing water supply connections to households-Mangalapuram panchayaths തിരുവനന്തപുരം 24300000
367 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Providing FHTCs in Kattakambal Gram Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 24030000
368 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Thrissur District - Vadakkekad gramPanchayath- Providing FHTCs to Rural households and allied works തൃശ്ശൂർ 24030000
369 JJM 2020-21- Azhoor Grama Panchayath- Providing FHTCs by extending the pipe lines from existing water supply scheme തിരുവനന്തപുരം 24009000
370 JJM - Part 1- Providing Water Supply Connections To Households From The Existing Distribution Mains in Udayamperoor Panchayath and Allied Work (1000 FHTC) Ernakulam 23900000
371 JJM -2020-2021 Phase-2 Providing Functional Hosehold Tap Connections (FHTC) in Perumanna Grama panchayath കോഴിക്കോട് 23500000
372 JJM - Mulamthuruthy panchayath - Providing FHTC to Rural households Ernakulam 23400000
373 JJM-Providing FHTC in Chendamangalam Panchayath of Ernakulam District (total connection 1907 Nos) Ernakulam 23400000
374 JJM- 2020-21- Paralam Grama Pt -Augmentation - WTP - Replacing old filter media with new filter sand of Water Treatment Plant- Supply and fitting 60 HP centrifugal clearwater motor pump set and providing 1000 nos service connections തൃശ്ശൂർ 23300000
375 JJM-Kodikulam-Providing FHTC from extended lines to households in Kodikulam Panchayath ഇടുക്കി 23270000
376 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Ezhupunna Panchayath and allied works (1741 FHTC's) ആലപ്പുഴ 23240000
377 JJM - Amballoor panchayath - Providing FHTC to Rural households Ernakulam 23100000
378 JJM-2020-21-Providing Functional Household Tap Connections in Kuttichal Grama Panchayath-Phase 2 തിരുവനന്തപുരം 23012000
379 JJM Paingottur Providing FHTC in Paingottur Panchayath-500 connections Ernakulam 23000000
380 JJM-PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN CHITTATTUKARA PANCHAYATH Ernakulam 22500000
381 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Providing FHTCs in Porkulam Gram Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 22420000
382 JALJEEVAN MISSION-PHASE-1-Providing functional house hold tap connection by Retrofitting/Extension of Ongoing water supply scheme in kuttiadi Grama Panchayat കോഴിക്കോട് 22300000
383 JJM-Edavetty-Providing FHTC from extended lines to households in Edavetty Panchayath ഇടുക്കി 22200000
384 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Providing water supply house connections from the existing schemes without augmentable / retrofittable and Replacement of damaged AC pipes, Extension of pipe lines and providing house connections (1500 FHTCS) in Edava Grama Panchayath. തിരുവനന്തപുരം 22179000
385 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Retrofitting and Providing FHTCs in Kadappuram Gram Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 22090000
386 Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Perumbalam Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 21880000
387 JJM 2020 - 21 - Pallickal Gramapanchayath - Providing FHTC from the existing water supply scheme - Part 3 തിരുവനന്തപുരം 21600000
388 JJM 2020 - 21 - Pallickal Gramapanchayath - Providing FHTC from the existing water supply scheme - Part I തിരുവനന്തപുരം 21600000
389 JJM 2020-21 - Pallickal Grama Panchayath - Providing house connections from the existing water supply system - Part 2 തിരുവനന്തപുരം 21600000
390 Jal Jeevan Mission(JJM) 2020-21- Kadapra Grama Panchayat- providing functionalhouse hold tap connections in Kadapra Grama Panchayath in PathanamthittaDIstrict പത്തനംതിട്ട 21490000
391 JJM-2020-21-Vechoor Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 21430000
392 JJM-2020-21-Providing Functional Household Tap Connections in Uzhamalakkal Grama Panchayath-Phase 2 തിരുവനന്തപുരം 21250000
393 JJM 2020-21 - Kurichy Grama panchayath - providing water connections from existing infrastructure പത്തനംതിട്ട 21200000
394 JJM-Elanji panchayath - Providing FHTC to Rural households Ernakulam 21100000
395 JJM-Providing FHTC in Chunakkara Panchayat and allied works ആലപ്പുഴ 20910000
396 Jal Jeevan Mission- Providing Household retrofittable/ extentable water service connections in Aryad Panchayat in Alappuzha District.-2000 FHTC ആലപ്പുഴ 20905000
397 Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Arookkutty Panchayath in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 20710000
398 JJM - WSS to Koratty and Kadukutty Panchayaths - Providing 100nos FHTC & Street Main Extension in Kadukutty Grama Panchayath തൃശ്ശൂർ 20551000
399 JJM-WSS to Koratty and Kadukutty Panchayath in Thrissur District- Providing FHTC 400nos. & Street Main Extension at Kadukutty Panchayath Ongoing (MVS) തൃശ്ശൂർ 20551000
400 Jal Jeevan Mission (JJM) 2020-21- Kunnamthanam Grama Panchayat - Providing Functional House hold Tap connections in Kunnamthanam Grama Panchayat in Pathanamthitta District പത്തനംതിട്ട 20410000
401 Jal Jeevan Mission -2020-21:-Thottappuzhasery Grama Panchayath (Phase-2).Pipe line Extension and Providing new FHTCs by replacing Street Taps പത്തനംതിട്ട 20400000
402 Jal Jeevan Mission 2020-21: Providing Water connections in Kadinamkulam Grama Panchayth തിരുവനന്തപുരം 20223000
403 JJM-Providing FHTC in Nooranadu Panchayat and allied works ആലപ്പുഴ 20200000
404 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Kanjirapuzha GP പാലക്കാട് 20100000
405 JJM-PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN VADAKKEKARA PANCHAYATH Ernakulam 20000000
406 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Retrofitting and Providing FHTCs in Chalissery Gram Panchayath in Palakad District തൃശ്ശൂർ 20000000
407 JJM-Providing FHTC in Karumalloor panchayath of Ernakulam Panchayath Ernakulam 19700000
408 Jal Jeevan Mission(JJM)- Alappuzha District- Providing functional house hold tap connections (FHTC) in Kumarapuram Grama Panchayat and allied works./HPD Sn ആലപ്പുഴ 19550000
409 JJM-2020-21-Providing Functional Household Tap Connections in Kallara Grama Panchayath-Phase 2 തിരുവനന്തപുരം 19510000
410 JJM- 2020-21-Phase I-Providing (2300nos) FHTCs in Perumatty Panchayath പാലക്കാട് 19490000
411 Jal Jeevan Mission :2020-2021:- Ayroor Grama panchayath (Phase - II, Part -A) Pipe line extension and Providing FHTCs in various places. പത്തനംതിട്ട 19250000
412 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Phase I - CWSS to Thevalakkara & Thekkumbhagom - Providing FHTCs system, Construction of Tube well, Supply and installation of pump sets,Bulk Water Meters etc. in Thevalakkara Grama Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 19100000
413 JJM- 2020-21-Providing FHTCs in(2000Nos) Koduvayur Panchayath പാലക്കാട് 19030000
414 JJM-Providing FHTC inThamarakulam Panchayat and allied works ആലപ്പുഴ 18960000
415 JJM 2020-21-Providing FHTCs and Pipe Line Extension Works in Eraviperoor Grama Panchayath in Pathanamthitta District പത്തനംതിട്ട 18900000
416 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Kodamthuruth Panchayath and allied works (1449 FHTC's) ആലപ്പുഴ 18650000
417 JJM-2020-21-Supply of Field Test Kits for analysis of drinking water samples for WQM&S activities Ernakulam 18620000
418 JJM - Providing FHTC to Rural house holds in Vengola Panchayath Ernakulam 18600000
419 JJM- Providing FHTC to households in Ayyappankovil Panchayat ഇടുക്കി 18520000
420 JJM Avoly Providing FHTC in Avoly Panchayath Ernakulam 18500000
421 JJM - 2020-21 - Paippadu Grama panchayath - providing water connection from existing infrastructure പത്തനംതിട്ട 18300000
422 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Karimbuzha GP പാലക്കാട് 18286000
423 JJM 2020-21- Phase I- Chirayinkeezhu Grama Panchayath- Providing FHTCs by extending the pipe lines from existing water supply scheme തിരുവനന്തപുരം 18243000
424 JJM 2020-21- Phase II-Chirayinkeezhu Grama Panchayath- Providing FHTCs by extending the pipe lines from existing water supply scheme തിരുവനന്തപുരം 18243000
425 JJM-Thirumarady panchayath -Providing FHTC to Rural households Ernakulam 18000000
426 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Retrofitting and Providing FHTCs in Nagalassery Gram Panchayath in Palakad District തൃശ്ശൂർ 18000000
427 JJM(2020-21)-Aranmula Grama Panchayath -Providing FHTCs പത്തനംതിട്ട 17937000
428 JJM - Pampakuda panchayath - Providing FHTC to Rural households Ernakulam 17700000
429 JJM- Thrissur District - Adat Grama Panchayath providing FHTC to Rural house hold and allied works തൃശ്ശൂർ 17700000
430 JJM-2020-21-Pipe line extension and Providing FHTCs for the Year 2020-21 in Ezhumattoor Panchayth -Phase II പത്തനംതിട്ട 17400000
431 Jal Jeevan Mission-2020-21- Phase 1- Providing Functional Household Tap Connections in Chelakkara Panchayat in Thrissur Dt തൃശ്ശൂർ 17400000
432 JJM - Maneed panchayath - Providing FHTC to Rural households Ernakulam 17300000
433 JJM - Padiyur GramaPanchayath - RDWSS to Karalam, Kattoor, Padiyoor, Poomangalam - Providing FHTC to Rural house holds തൃശ്ശൂർ 17235000
434 JJM-Purapuzha-Providing FHTC from extended lines to households in Purapuzha Panchayath ഇടുക്കി 17231000
435 Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing functional house hold tap connections (FHTC) in Thazhakkara Panchayth and allied works : ആലപ്പുഴ 17130000
436 JJM- Providing FHTC in Pallippuram Panchayath of Ernakulam District (Total No. of FHTC 1236 Nos.) Ernakulam 17100000
437 JJM-Providing FHTC in Alangad panchayath of Ernakulam District Ernakulam 16500000
438 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections to Rural house holds in Kalady Panchayath Ernakulam 16422000
439 JJm Keerampara-Providing FHTC in Keerampara Panchayath-300 connections Ernakulam 16400000
440 JJM-2020-21- Retrofitting of schemes for providing FHTCs from existing and completed schemes in Chellanam Pachayath. Ernakulam 16300000
441 JJM-Phase I-Providing FHTCs (2500 Nos) in Elapully Gramma Panchayath പാലക്കാട് 16250000
442 Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connection to Rural house holds in Sreemoolanagaram Panchayath Ernakulam 16210000
443 JJM 2020-21 - Providing FHTCs (2500 Nos) in Kozhinjapara Gramma Panchayath പാലക്കാട് 16200000
444 JJM 2020-21 - Manamboor grama panchayath - Providing water supply connections to households from the existing water supply scheme. തിരുവനന്തപുരം 16200000
445 JJM - Poomangalam Gramapanchayath - RDWSS to Karalam,Kattoor, Padiyoor, Poomangalam - Providing FHTC to Rural house holds തൃശ്ശൂർ 16165000
446 JJM-2020-21- Common Components to Cherpu and Vallachira Panchayath-WTP at Arattupuzha - Replacing existing rapid sand filter media with duel media filter using Anthracite , repair works of flash mixture units air compressor unit focus lamp and supplying and fitting 120HP VT raw water pump set (Common components to Cherpu and Vallachira Panchayath) തൃശ്ശൂർ 16100000
447 JJM 2020-21 - Phase - I- Providing water Connection in the existing WS Schemes in Kizhuvilam Grama Panchayath ( Retrofitable/ Extendable) തിരുവനന്തപുരം 15958000
448 Jal Jeevan Mission - Kannur District - Eramam - Kuttoor Panchayath - RWSS to Kuttur - Phase II കണ്ണൂർ 15900000
449 Jal Jeevan Mission - 2020-21 - Phase II - Providing FHTCs in Kollengode Grama Panchayath in Palakkad District പാലക്കാട് 15900000
450 JJM 2020 - 21 - Vettoor Gramapanchayath - Providing FHTC from the existing water supply scheme - Part I & Part II (combined estimate) തിരുവനന്തപുരം 15680000
451 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Thrissur District - Vengidengu gramPanchayath - Providing FHTCs to Rural households and allied works തൃശ്ശൂർ 15613000
452 JJM-2020-21-Thalayazham Panchayath - Providing FHTC in various wards in Retrofitting the existing distribution system coming under jurisdiction of P H Division, Kaduthuruthy കോട്ടയം 15590000
453 JJM - Edakkattuvayal panchayath - Providing FHTC to Rural households Ernakulam 15500000
454 JJM- Providing FHTCs in Pulamanthole Panchayath മലപ്പുറം 15500000
455 JJM 2020-21- Pallikathodu Grama Panchayat- Kottayam District- Laying Pipelines and providing FHTC കോട്ടയം 15390000
456 JJM-2020-21- Retrofitting of schemes for providing FHTCs from existing and completed schemes in Kumbalangy Pachayath. Ernakulam 15350000
457 JJM-2020-21-Providing Functional Household Tap Connections in Manickal Grama Panchayath-Phase 2 തിരുവനന്തപുരം 14900000
458 Jal Jeevan Mission- 2020-21-Phase 1- Providing Functional Household Tap Connections in Panjal Panchayat. in Thrissur d തൃശ്ശൂർ 14900000
459 JJM Upputhara Grama panchayath - Coverage of Fluride affected habitation in ward 14 Kaithappathal&Karintharuvi and Providing Functional househould tap connnections FHTC to rural households ഇടുക്കി 14700000
460 J J M- PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN CHENGAMANAD PANCHAYATH Ernakulam 14630000
461 JJM 2020-21 Thiruvananthapuram District Kulathoor Grama Panchayath -Providing pipe line extension and providing household connections in Kulathoor Grama panchayath (Phase 2) തിരുവനന്തപുരം 14607000
462 Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Cheruvathur Panchayath- RWSS to Maicha and RWSS to Kadangod Phase II - Laying distribution System and providing FHTC കാസർഗോഡ് 14500000
463 JJM 2020-21 -Phase1- Kadakkavoor Grama Panchayath-Providing FHTCs from existing WS Scheme തിരുവനന്തപുരം 14330000
464 JJM 2020-21- Phase II- Kadakkavoor Grama Panchayath- Providing FHTCs from existing water supply scheme തിരുവനന്തപുരം 14330000
465 JJM-Providing FHTC in Edavanakkad Panchayath of Ernakulam District (Total No. of FHTC 1050 Nos.) Ernakulam 14000000
466 Jal Jeevan Mission :2020-21: Puramattom Grama Panchayath:- Pipe line Extensionand Providing new FHTC's. in various locations പത്തനംതിട്ട 14000000
467 JJM-Providing FHTC in Elamkunnapuzha Panchayath of Ernakulam district (Total No. of FHTC 1000 Nos.) Ernakulam 13900000
468 JJM 2020-21 Thiruvananthapuram District Chenkal Grama Panchayath- Prroviding pipe line extension and House hold connections in Chenkal Grama Panchayath (Part 2) തിരുവനന്തപുരം 13557000
469 Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Arattupuzha Panchayat in Alappuzha District (1000 FHTC's) ആലപ്പുഴ 13430000
470 Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extentable water service connections in Devikulangara Panchayat in Alappuzha District (1010 FHTC's) ആലപ്പുഴ 13410000
471 JJM-Providing FHTC in Ezhikkara panchayath of Ernakulam District (total connection 1029 Nos) Ernakulam 13400000
472 JAL JEEVAN MISSION 2020-21- Phase I - Package I - CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana - supply and fitting Bulk water meter in Alappad Grama panchayat inj Kollam District. കൊല്ലം 13300000
473 Jal Jeevan Mission phase 1 2020-22 providing house conection in Ittiva panchayath of Kollam district കൊല്ലം 13250000
474 JJM- Ramamangalam panchayath - Providing FHTC to Rural households Ernakulam 13200000
475 JJM-2020-21- Setting up / Up-gradation / operation of Laboratories for WQM &S- Procurement of 22Nos.UV Visible Spectrophotometer for Quality Control Laboratories of Kerala Water Authority Ernakulam 13200000
476 JJM 2020-21 Providing FHTCs(2000 Nos) in Eruthenpathy Gramma Panchayath പാലക്കാട് 13000000
477 Jal Jeevan Mission(JJM) 2020-21 -Kuttoor Grama Panchayat- providing functionalhouse hold tap connections in Kuttoor Panchayath in Pathanamthitta DIstrict പത്തനംതിട്ട 13000000
478 JJM 2020-21 - Thottappuzhassery Panchayath - providing functional house hold tap connections in in Thottappuzhassery Panchayath Pathanamthitta DIstrict പത്തനംതിട്ട 12920000
479 JJM Valakom Providing FHTC in Valakom Panchayath Ernakulam 12900000
480 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Thrissur District - Orumanayur gram Panchayath - Providing FHTCs to Rural households and allied works തൃശ്ശൂർ 12833000
481 JJM 2020-21- Providing FHTCs (1200Nos) in Peruvemba Panchayath പാലക്കാട് 12780000
482 JAL JEEVAN MISSION- PHASE I (2020-21) - RWSS to Poruvazhy-Providing FHTC ,line extention & Replacement,Supply of Stand by pumpsets, installation of Bulk Water Meter etc in Poruvazhy Grama Panchayath. കൊല്ലം 12744000
483 JJM 2020-21- Vakkom Gramma Panchayath - Providing water supply connections to Households from the existing water supply scheme തിരുവനന്തപുരം 12681000
484 JJM - Providing FHTC to Rural house holds in Rayamangalam Panchayath and allied work Ernakulam 12500000
485 JJM Arakuzha Providing FHTC in Arakuzha Panchayath Ernakulam 12500000
486 JAL JEEVAN MISSION 2020-21-Phase I - Providing FHTCs in Kalluvathukkal Grama Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 12500000
487 JJM-WSS to Koolimadu & Nairkuzhi in Chathamangalam Panchayath- Wss to Nairkuzhi(NC/PC scheme) -Laying 150 mm DI pumping main from Mavoor Treatment plant (TP stage II ), Erection of pump set, Power allocation and providing Bulk Meter and Extending Distribution net work കോഴിക്കോട് 12500000
488 JJM- Providing FHTCs in Elamkulam Panchayath മലപ്പുറം 12500000
489 JJM 2020-21 Providing FHTCs in Angadi Gramapanchayath in Pathanamthitta District പത്തനംതിട്ട 12448000
490 JJM 2020-21 - Mallappally Panchayath - providing functional house hold tap connections in in Mallappally Panchayath Pathanamthitta DIstrict പത്തനംതിട്ട 12156000
491 JJM 2020 - 21 - Providing Water Supply connections to Households from the existing water supply scheme -Ottoor Gramapanchayath തിരുവനന്തപുരം 11940000
492 JJM Palakuzha Providing FHTC in Palakuzha Panchayath (Circle Level) Ernakulam 11520000
493 Jal Jeevan Mission 2020-2021 - Retrofitting and Providing FHTCs in Choondal Gram Panchayath in Thrissur District Choondal Gram Panchayath . തൃശ്ശൂർ 11500000
494 JJM 2020-21 Pazhavangadi Grama panchayath - Pipe Line Extension and Providing FHTCs for the Year 2020-21 പത്തനംതിട്ട 11430000
495 JJM -2020-21 Providing FHTCS in Thachampara GP പാലക്കാട് 11413000
496 Jal Jeevan Mission- Providing Functional HouseHold Tap Connection in Malayattoor Panchayath and allied works Ernakulam 11400000
497 JJM-Providing water supply connections to households-Pulimath panchayaths തിരുവനന്തപുരം 11235000
498 JJM (2020-21): Mallappuzhassery Grama Panchayath - Providing FHTCs പത്തനംതിട്ട 10670000
499 JJM 2020-21- Providing FHTCs in Niranam GramaPanchayath in Pathanamthitta District പത്തനംതിട്ട 10527000
500 JJM Alakkode-Providing FHTC from extended lines to households in Alakkode ഇടുക്കി 10481000
501 JJM- Work for Setting up of Quality Control Sub District Lab at Kollam. തിരുവനന്തപുരം 10300000
502 JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Phase I - RWSS to Sooranadu North - Providing FHTCs , pipe line extension,Supplying and installation of pump sets, Bulk Water Meters etc. in Sooranadu North Grama Panchayath in Kollam District കൊല്ലം 10135000
503 JJM-Providing watersupply connections to house holds from the existing distribution mains in Vadavucode puthencruz panchayath Ernakulam 10000000
504 JJM (2020-2021)- Vembayam Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase1 തിരുവനന്തപുരം 10000000
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 57276024102
Sl No Project Name ജില്ല AS Amount [Rs]
1 KIIFB -Kuttanad Drinking Water Project Phase II in Alappuzha District ആലപ്പുഴ 2895400000
2 PROJECTS UNDER KERALA INFRA.INVT. FUND BOARD KIIFB(74)-Augmentation of WSS to Kollam Corporation Phase II(7503) കൊല്ലം 2350000000
3 KIIFB-Augmentation and Modernization of WSS to Alappuzha Municipality, Aryad, Mannanchery and Mararikulam South Panchayaths ആലപ്പുഴ 2117100000
4 KIIFB- Supplying ,Laying,Testing And Commissioning of 1422mm MS Pipe(Spirall welded MS Pipe with 12 .5mm thick MS Plate with Inside and Out sideLining ) Clear Water Gravity Main From 120 Mld WTP Neyyar Dam To PTP തിരുവനന്തപുരം 2069620000
5 KIIFB-WSS to Ala, Puliyoor, Budhanoor, Pandanad, Mulakkuzha, Venmony Panchayaths and Chengannur Municipality ആലപ്പുഴ 1991347397
6 KIIFB-WSS to Thrissur Corporation and adjoining panchayaths തൃശ്ശൂർ 1850000000
7 KIIFB- Design Construction and Commissioning of Water Supply Scheme to Zoological Park-Wild Life Conservation and Research centre at Puthur in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 1838200000
8 KIIFB Project: Tranche 13: WRD004-02- lmprovements to WSS of Kondotty Municipality- Phase-ll മലപ്പുറം 1086980000
9 KIIFB special Investment package - WRD010-05-WSS to Tanur Municipality and adjoining 4 panchayaths മലപ്പുറം 1000000000
10 KIIFB 2017-18- Drinking water project in Ettumanoor Municipality കോട്ടയം 932250000
11 Budget -2017-2018-KIIFB project-TRAN10:WRD 025-13-WSS to Ramanchadi- Aligarh in Malappuram District മലപ്പുറം 925200000
12 Karode Comprehensive Drinking Water Project – PHASE - I തിരുവനന്തപുരം 891890000
13 KIIFB WRD 025-15 THALASSERY-KOOTHUPARAMBA COMPREHENSIVE DRINKING WATER PROJECT കണ്ണൂർ 858600000
14 KIIFB-2016-17-WRD 002-07- WSS to koyilandy muncipality and adjoining panchayath (phase1) കോഴിക്കോട് 850000000
15 KIIFB : CWSS to Pulimath,Nagaroor and Karavaram Panchayaths Phase I തിരുവനന്തപുരം 818100000
16 KIIFB-2017-2018- CWSS to Perumatty , Pattanchery ,Nallepilly,Elappully Panchayaths in palakkad district--Phase III പാലക്കാട് 772100000
17 KIIFB -WRD 002-11 -WSS TO MATTANNUR AND IRITTY MUNICIPALITIES കണ്ണൂർ 766000000
18 KIIFB-WSS TO KASARAGOD MUNICIPALITY AND CHEMMANAD PANCHAYATH - PHASE I കാസർഗോഡ് 760000000
19 KIIFB - Special Investment package - WRD 002- 06 - CWSS to Ponnani Muncipality and adjoining villages. മലപ്പുറം 744000000
20 KIIFB - Augumentation of WSS To Angamaly Constituency -Part -I Ernakulam 733500000
21 Budget 2017-18 KIIFB- Tranche - 10 - WRD 025- 25 Manjeri Suburban Drinking Water Project മലപ്പുറം 725800000
22 Budget 2017-18-KIIFB-TRAN 10-WRD025-05:WSS to Edayur Panchayath of Malappuram District മലപ്പുറം 721700000
23 KIIFB -WATER SUPPLY PROJECT to Peravoor, Muzhakkunnu, Payam and Ayyankunnu in Kannur District - Phase - I. കണ്ണൂർ 712000000
24 KIIFB-Augmentation of CWSS to Nattika Firka (Phase I) തൃശ്ശൂർ 699600000
25 Vandazhi, Kizhakkencherry, Vadakkencherry & Kannambra Comprehensive Fresh Water distribution project – Phase II in Palakkad District പാലക്കാട് 695400000
26 KIIFB 2017-18-WRD 025-27- Karimpukayam Water supply project- Augmentation of ARWSS to Kanjirappally, Elikkulam and Chirakkadavu panchayat in Kottayam district കോട്ടയം 686400000
27 KIIFB 2017-18- CWSS to Resolve the Scarcity of Drinking Water in various Grama Panchayaths in Malampuzha in Palakkad District Phase-I പാലക്കാട് 641400000
28 KIIFB : TWSS Rehabilitation of the existing PSC pipe Transmission main with MS Ppe from Peroorkada to Manvila including interconnection and allied works. തിരുവനന്തപുരം 637217000
29 KIIFB-WSS to Pattazhy,Pattazhy Vadakkekkara,Mylom and Thalavoor panchayaths in Kollam District Phase II കൊല്ലം 601300000
30 KIIFB-Chathannoor drinking water project കൊല്ലം 600000000
31 KIIFB- WSS to Kodassery, Pariyaram and Athirappally Panchayaths in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 586100000
32 KIIFB-Renovation and Augmentation of 25 mld. WTP at Kallissery and  Renovation of 33 mld WTP at Thiruvalla for Thiruvalla and Changanassery Municipalities and Adjoining Panchayths പത്തനംതിട്ട 580000000
33 KIIFB-TRAN-10-WRD 025-30:WSS to Cheruthazham and Kunhimangalam Panchayaths and Ezhimala Naval Academy in Kannur District-Phase-I കണ്ണൂർ 568900000
34 KIIFB-2016-17- WRD-002-09 Augmentation of UWSS to Kottayam Municipality കോട്ടയം 500000000
35 KIIFB – PROJECT TRANCHE-8-WRD025 - 14 WSS to Edavanna Panchayath in Malappuram District മലപ്പുറം 472120000
36 KIIFB Project: TRAN 10: WRD025-06 - WSS to Ayyappankovil Panchayat in Idukki District ഇടുക്കി 464240000
37 Kizhakkanmala Water Supply Scheme തിരുവനന്തപുരം 430900000
38 KIIFB - Augumentation of WSS To Angamaly Constituency -Part -II Ernakulam 425800000
39 KIIFB_WSS to Perinadu and Athikkayam Villages-Phase II പത്തനംതിട്ട 414000000
40 KIIFB- WSS TO KARUMALOOR & KUNNUKARA PANCHAYATHS Ernakulam 375000000
41 KIIFB-Water Supply Scheme to Mudhakkal Panchayath in Thiruvananthapuram Districtt-Phase I & II- തിരുവനന്തപുരം 361000000
42 KIIFB -Project-(TRAN2-WRD005-127):Replacement of Transmission Mains in Thrissur Circle തൃശ്ശൂർ 351400000
43 KIIFB- WSS to Chazhoor, Thanniyam and Anthikkad Panchayath in Thrissur District തൃശ്ശൂർ 347600000
44 WRD025-31-KIIFB - WSS to Paingottor Panchayath Ernakulam 288200000
45 KIIFB 2017-18-Comprehensive drinking water scheme to Karimba and Kongad panchayaths in Mannarkkad and palakkad taluk in Palakkad Dt.-Phase I-Construction of pumphouse and control room, supplying and laying of raw water pumping main of 450mm dia DI K9 pipe for a length of 920m, construction, trial running and maintenance of 12 MLD WTP, construction of drainage pond at WTP premise, supplying and erection of RW and CW pumpsets and transformers. പാലക്കാട് 283000000
46 PROJECTS UNDER KERALA INFRA.INVT. FUND BOARD KIIFB(74)--WSS to Kalluvathukkal Parippallay and Velinalloor(Part) Villages-Phase I (7520) കൊല്ലം 270000000
47 KIIFB-2017-2018- CWSS to Perumatty , Pattanchery ,Nallepilly,Elappully Panchayaths in palakkad district--Phase II പാലക്കാട് 259900000
48 Tranche 14: WRD025-09- Treated Drinking Water Projectincluding Kottukal and Athiyannoor Panchayaths- Phase I in Thiruvananthapuram District തിരുവനന്തപുരം 254900000
49 KIIFB - 16-17 - Augmentation of Nenmara, Ayiloor and Melarcode in Chittur and Alathur Taluk in Palakkad District- Phase II- പാലക്കാട് 245000000
50 Jalagramam- CWSS to Kozhijampara, Vadakarapathy and Eruthenpathy Panchayaths in palakkad district -Phase I പാലക്കാട് 237700000
51 WSS to Ambalappara panchayath in Ottappalam Taluk പാലക്കാട് 211400000
52 KIIFB-TRAN11- WRD025-10- Drinking Water Project in Coastal panchayaths of Chirayinkeezhu Constituency - phase I & II തിരുവനന്തപുരം 198676128
53 KIIFB 2017-18-WRD-025-19- WSS To Feroke Karuvanhuruthy Village കോഴിക്കോട് 186400000
54 KIIFB (TRAN2-WRD 005-130) - RENOVATION OF WSS TO PERAMBRA, KOOTHALI, CHAKKITTAPARA AND CHANGAROTH PANCHAYATHS കോഴിക്കോട് 182270000
55 KIIFB- 2017-18- CWSS to Pallassena ,Elevanchery ,Alathur,Erimayur, pudukkode and Kavassery panchayaths in Chittur and alathur taluks in Palakkad district - Phase I - design, construction, commissioning and maintenance of 26 MLD WTP, supplying, laying 600 mm DI k9 pipe for RWPM, road restoration, supply and erection of RW pumpset, transformer പാലക്കാട് 175800000
56 WRD005-129-Project 4 - UWSS to Manjeri- Replacing old aged AC pipes with DI pipes of Manjeri MunicipalityExisting RWSS to Manjeri Muniiplality Intake well 8mtr at South putthalam OHSR 25LL capacity at Cherani Water Traetment Plant 12MLD at Cherani Raw water pumping main 400 CI 2350mtr Gravity 600mm DI 13. 5 KM Clear water sump cum booster at Cherani Total distribution from 600mm AC to 80mm Ac & PVC =150 KM ( Existing connection 9250) Annual Revenue @ 4 /KL Rs 100laks/ ( less revenue due to excessive loss in old AC distribution net work) Annual revenue expected to increase to 200 lakhs after completing this replacement മലപ്പുറം 168900000
57 KIIFB-VARAPUZHA Ernakulam 165000000
58 KIIFB - UWSS to Pathanamthitta - Replacing damaged AC pipe line at town area പത്തനംതിട്ട 114070000
59 KIIFB - WSS to Adoor and adjoining Panchayaths - Replacing of damaged distribution main in Pallickal Panchayath. പത്തനംതിട്ട 103500000
60 KIIFB - Comprehensive & RWSS to Kollengode and adjoining Panchayaths - Replacement of 300 mm AC CW Gravity Main from Meenkara Kalikavu OHSR to Kollengode OHSR with 300mm DI K9 pipe പാലക്കാട് 89800000
61 KIIFB - CWSS to Chithara Phase I - Replacement of AC pipe from Madathara Treatment Plant to Pezhummoodu and Kanjirathumood കൊല്ലം 76100000
62 KIIFB-Project-11-Replacing 350 mm dia AC pipe of distribution main of zone II-Kolecheery WSS with DI pipes from Vaduvankulam to Panayathamparamba Break pressure tank for enhancement of coverage in Kuttiattoor, Koodali, Munderi and Keezhallur panchayaths കണ്ണൂർ 74100000
63 UWSS to Shornur Municipality - Replacement of 300 to 80mm AC distribution lines for zone III Kulappully area പാലക്കാട് 70286000
64 UWSS to Shornur Municipality - Replacement of 300 to 80mm AC distribution lines for zone I OHSR area പാലക്കാട് 68801000
65 KIIFB- PROJECT (TRAN2-WRD-005-131)- Replacement of Transmission Mains in Kannur Circle – Project No.12-WSS to Pallikkunnu, Puzhathi, Chirakkal & Valapattanam-Replacement of Gravity/ Pumping Main by laying direct Gravity Main to OHSR at Pallikkunnu and to Panankaav കണ്ണൂർ 65190000
66 KIIFB-RWSS to Vallikkodu Kodumon - Replacement of damaged ACpipe from Vallikodu OH tank to Vazhamuttom kurisu transmission line and Zonekunnu to Kodumon transmission line. പത്തനംതിട്ട 61023000
67 KIIFB-Project5 WSS to Onchiyam chorode etc Villages - Replacing Damaged AC Distribution main from Edakkandikunnu - Vellikulangara, Vellikulangara - Orkattery, Vellikulangara - Chorode, Edakkandikunnu to Madappally with 350mm & 300 mm DI K9 Pipe കോഴിക്കോട് 60820000
68 KIIFB PROJECT-CARWSS to kozhinjampara and adjoining villages-Replacement of 200 mm AC clear water gravity main from master OHSR at moongilmada to sathram sump with 200 mm DI k9 pipe for 16000 m-replacement of 200 mm AC Clear water gravity main from master OHSR at oonkilmada to kozhinjampara OHSR with 250 mm DI K9 PIPE FOR 6750 M പാലക്കാട് 58729000
69 KIIFB-RWSS to Angadi-Replacement of damaged pipe lines at various places of RWSS to Angdi( 5 Nos of Replacement) പത്തനംതിട്ട 57730000
70 UWSS to Shornur Municipality - Replacement of 300 to 80mm AC distribution lines for zone II GLSR area പാലക്കാട് 57646000
71 KIIFB-TWSS-Replacement of existing damaged 315mm HDPE pipes with 350mm DI pipe from Observatory to Ayurveda College തിരുവനന്തപുരം 56200000
72 KIIFB - project-(TRAN2-WRD 005-131;Replacement of transmission mains in Kannur circle-project no4-kolachery wss(from panayathamparamba break pressure tank to kudukimotta for enhancement of coverage in koodali and munderi panchayaths കണ്ണൂർ 56143000
73 KIIFB-PROJECTS-TRAN2-WRD005-126-Replacement of Transmission mains in Muvattupuzha circle-ARWSS to Rajakkad-Rajakumary ഇടുക്കി 48677000
74 KIIFB-RWSS to Vechoochira- Relaying of damaged pipe lines Chethackal- Koothattukulam and Treatment plant to Vechoochira town. പത്തനംതിട്ട 47810000
75 KIIFB Project - 2-Augmentation to BWSS- Replacement of 300mm AC pipe Distribution System കോഴിക്കോട് 41960000
76 KIIFB - UWSS to Adoor and adj pt. (2215-01-190-94) 2018-19 - Replacement of 400 mm AC Transmission line and Distribution main by using 400mm DI K9 pipe from TP at Chiranikkal to Parakodu junction in Adoor municipality പത്തനംതിട്ട 39100000
77 KIIFB - pROJECT 5-CWSS to Kallara and Pangode - Replacing 350 mm AC transmission cum distribution main from Chamavila - Nellimukku with 350 mm DI K9 pipe and 250 mm AC pipe along KT Kunnu - Pattara road with 250 mm DI K9 pipe. തിരുവനന്തപുരം 34300000
78 KIIFB-BAWSS to Kundara and adjoining panchayath-Replacement of old 300 mm AC transmission main with 300 mm DI K9 pipe from Ezhukone GLSR to Cheerankaavu junction കൊല്ലം 31320000
79 KIIFB-Project-10-WSS to Anjarakandy, Peralassery and adjoining panchayats-Replacing old 300mm, 250mm and 200mm AC distribution main pipes with 300 mm, 250 mm and 200 mm DI K9 pipes in Anjarakandy Panchayat കണ്ണൂർ 29190000
80 KIIFB - RWSS to Konni Aruvappulam - Replacing of damaged 250 mm AC gravity main pipe with 250 mm DI K9 pipe near intake pump house Konni Aruvappulam. പത്തനംതിട്ട 28546000
81 WRD005-126-UWSS to Piravom- Replacement of 350 mm AC gravity main from Kakkad TP to Piravom hospital jn-Laying 350 mm DI K9 pipe 3350m. Ernakulam 27790000
82 KIIFB Project 6 - RWSS to Thuneri Village- Replacing existing 200mm AC gravity main with 250mm DI K9 pipe from Nadapuram junction to Kakkamvellikkunnu GLSR കോഴിക്കോട് 25910000
83 KIIFB project - Kasargode WSS- Replacing of old and damaged premo and PVC pipe from Vidhyanagar KWA compund to old bus stand Kasaragod (balance work) കാസർഗോഡ് 24714000
84 KIIFB-CWSS to Ettumanoor and Adjoining Villages -Replacing Conveyance main from OHSR at Medical College to OHSR at Kuriyattukunnu Using 250mm DI K9 pipe. കോട്ടയം 23893000
85 KIIFB Project 7 - RWSS to Edachery- Replacing 200mm and 150mm AC distribution mains കോഴിക്കോട് 23800000
86 KIIFB-Project-7-Kolecherry WSS-Zone I-Replacing old 400/350 mm premo/AC pipe from Kothery GLtank to Vayanthode Jn. with 400 mm DI pipe കണ്ണൂർ 22897000
87 KIIFB - PROJECT(TRAN 2- WRD 005-131) Replacement of Transmission Mains in Kannur Circle - Project No: 8 - W.S.S to Anjarakandy, Peralassery & adjoining Panchayaths(MOONUPERIYA JUNCTION TO VELLACHAL TOWN JUNCTION) - Replacement of A.C distribution main in Peralassery Panchayath. കണ്ണൂർ 21097000
88 KIIFB- RWSS to Chennerkkara-Mezhuveli - Replacing damaged AC pipe at Pannikuzy,Elavumthitta,Muttathukonam,Manjanikkara and Ramanchira area. പത്തനംതിട്ട 19797000
89 Project-15-RWSS to Thrikodithanam - Replacing old exising 150mm AC conveyance main line with 200mm DI K9 pipe from Mittayi company Fathimapuram to Thrikodithanam boosting pump house പത്തനംതിട്ട 18900000
90 WRD005-126-UWSS to Piravom and adjoining panchayaths- Replacement of damaged 250 mm AC gravity main from Kakkadu WTP to Pazhoor sump by laying 250 mm DI pipe line 2650 m Ernakulam 18207000
91 WRD 005-126-ARWSS to Pothanikad and Pallarimangalam- Replacing damaged 250 mm AC and 200 mm AC distribution line with 250 mm & 200mm in Pothanikad pt Ernakulam 18043000
92 KIIFB Project 3 Augmentation to BWSS - Replacement of 250mm AC pipe distribution system കോഴിക്കോട് 17950000
93 KIIFB Project- 4 RWSS to Velom- Supplying and 250mm DI K9 pipes for Distribution main in place of damaged 250mm AC pipe for 3200m and supplying and laying 90mm PVC pipe line for rider main കോഴിക്കോട് 17950000
94 WRD 005-126-UWSS to Kothamangalam- Replacement of 300 mm AC pipe with 300 mm DI K9 from Jawahar jn to mathirappilly in kothamanagalam Municipality. Ernakulam 17552000
95 KIIFB-UWSS to Kottayam -Replacing old and Damaged 160mm PVC Conveyance main from OHSR at KWA Kottayam to OHSR at Thalikkotta Using 150mm DI K9 pipe കോട്ടയം 17091000
96 KIIFB -ARWSS Parathodu- Replacing Existing 250mm AC line with 250mm DI from Booster Pump house Kooramthookku to Koovappally കോട്ടയം 13902000
97 KIIFB WRD 005 -UWSS to Muvattupuzha-replacing damaged200mm AC and150mmAC distribution pipe from Latha bus stand jn to Kizhakkekkara with with 200mmDI and 160mmPVC pipe Ernakulam 13733000
98 KIIFB -Project 4- CWSS to Kallara and Pangode Panchayaths - Replacing 300 mm AC pipeline along Nellimukku Iyyermukku(Thannichal) road with 300 mm DI K9 pipe and Replacing 125 mm AC pipe near Paluvalli and Vattakkarikkakom with 140 mm PVC 10 Kg/cm2 pipe. തിരുവനന്തപുരം 10400000
99 KIIFB-RWSS to Pathanapuram Panchayath-Replacement of very old and damaged AC & PVC pipes at various places in Pathanapuram Panchayath കൊല്ലം 10200000
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 43710177525
Sl No Project Name ജില്ല AS Amount [Rs]
1 NABARD-RIDF-XXIV-WSS to Seethathode & Perunadu Panchayats (Nilackal)-Phase II പത്തനംതിട്ട 1200000000
2 NABARD-RIDF-XVIII CWSS TO SULTHAN BATHERY, NOOLPUZHA AND MUTTIL PANCHAYATHS IN WAYANAD DISTRICT -PHASE-1 വയനാട് 422000000
3 NABARD -RIDF-XXIII- WSS to Kottiyoor, Kelakam and Kanichar Panchayaths in Iritty Taluk of Kannur District - Phase I കണ്ണൂർ 352500000
4 NABARD RIDF-XXV-CWSS TO VITHURA THOLICODE-Phase II തിരുവനന്തപുരം 315000000
5 NABARD-RIDF-XXV- WSS to Kulakkada and Pavithreswaram panchayath കൊല്ലം 293198000
6 NABARD-RIDF-XXIII-CWSS TO MANNUR, KERALASSERY AND MANKARA PANCHAYTHS IN PALAKKAD DISTRICT പാലക്കാട് 253000000
7 NABARD-RIDF - XXIII- Comprehensive Water Supply Scheme to Agali and adjoining panchayaths in Mannarkkad Taluk in Palakkad district-Phase-I construction of RW Intake well cum pump house,12 MLD Water Treatement Plant,5LL Booster sump cum pump house, RW pumping main,CW gravity main, supply and erection of motor pump sets,transformers and allied works പാലക്കാട് 250000000
8 NABARD-RIDF-XXIV-CRWSS to Nedumpuram, Niranam, Kadapra and Peringara panchayat in Pathanamthitta district Phase II പത്തനംതിട്ട 200000000
9 NABARD- RIDF- XX - WSS To Ongallur and Vallappuzha Panchayats in Pattambi Taluk in Palakkad district പാലക്കാട് 150000000
10 NABARD-RIDF-XXII-WSS TO PATTUVAM AND ADJOINING VILLAGES (JICA AIDED) BALANCE DISTRIBUTION NETWORK - PHASE-I കണ്ണൂർ 149500000
11 NABARD RIDF-XXV-Water Supply Scheme to Poovar panchayath including fluoride affected areas - supplying & laying distribution net work with 300mm DI K9 to 150mm DI K9 and 110mm to 90mm PVC pipe തിരുവനന്തപുരം 147500000
12 NABARD-RIDF-XXII- Rural Water Supply Scheme ( RWSS) to Arakuzha & Palakuzha Panchayaths-Phase I Ernakulam 135000000
13 NABARD RIDF XXIV-WSS to Erumely:-Laying distribution system in Zone I(part)& Zone VI :-Supplying ,jointing, testing and commissioning of :(1)Distribution system from OH tank at WTP site Zone I(2) Distribution system from GLSR at Pallikunnu-Zone VI using various sizes of DI K9 pipes (150mm to 350mm dia.),PVC pipes (90mm to 160mm dia) & GI pipes (80mm to 150mm dia.) കോട്ടയം 126000000
14 NABARD- RIDF-XXVI- Water Supply and distribution to Melila Panchayath in Kollam District- -Supply,laying,testing and commissioning of distribution networks at Zone V കൊല്ലം 104010000
15 NABARD RIDF-XXII-CWSS to Pallichal Balaramapuram and vilavoorkal Panchayat-Design Construction and commissioning of 4.30 LL GLSR, 4.00 LL OHSR at Pidaram, 8.70 LL GLSR at Poovada and supplying , laying testing and commissioning of distribution net works and interconnection work with reservoirs in Vilavoorkkal panchayath തിരുവനന്തപുരം 102400000
16 NABARD RIDF-XX-RWSS to Edakode, Keezhethonnackal, Melethonnackal, Veliloor, Pallipuram Villages- Distribution system- Balance works തിരുവനന്തപുരം 73500000
17 NABARD-RIDF-XXII-WATER SUPPLY SCHEME TO VELIYAMATTOM AND ALAKODU [PART] VILLAGES IN IDUKKI DISTRICT (BALANCE WORK) ഇടുക്കി 55863000
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 4329471000
Sl No Project Name ജില്ല AS Amount [Rs]
1 RKI CWSS to Sulthan bathery Municipality, Noolpuzha and Muttil Panchayath in Wayanad District വയനാട് 640000000
2 RKI - WSS to Pavaratty & Mullassery Panchayaths in Chavakad Taluk, thrissur District- phase II - Pavaratty & Mullassery distribution network തൃശ്ശൂർ 548000000
3 RKI- WSS to Kaduthuruthy & Adj Villages - Supplying and laying Distribution system in Kuravilangadu Panchayath കോട്ടയം 230000000
4 RKI(Rebuild Kerala Initiative)-Improving Water Supply to Cheranelloor Panchayath - Conveying and laying 450 mm DI-K9 pipe from Thammanam Pump house to Vadathodu Tank Site for 9072 meters Ernakulam 210000000
5 RKI- Distribution network for RWSS to T.V. Puram Panchayath കോട്ടയം 103000000
6 RKI - PREPARATION OF DETAILED ENGINEERING REPORT/DETAILED PROJECT REPORT FOR REHABILITATION OF THE EXISTING SEWERAGE SYSTEM AND PROVIDING SEWERAGE/SEPTAGE MANAGEMENT SYSTEM FOR UNCOVERED AREAS OF THIRUVANANTHAPURAM CORPORATION തിരുവനന്തപുരം 80000000
7 RKI-2019-20-WSS to Erumeli Panchayat- laying distribution system in Zone I(Part), Zone III(Part), Zone V(Par കോട്ടയം 55000000
8 RKI-2019-20-WSS to Erumeli Panchayat- laying distribution system in ZoneIV കോട്ടയം 40000000
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 1906000000
Sl No Project Name ജില്ല AS Amount [Rs]
1 MLA ADS-2020-21-Hon. Beypore MLA-Pipe line extension of various places of ramanattukara Municipality കോഴിക്കോട് 20000000
2 MLA-SDF -2016-17 - LAC Thrissur Sri V.S Sunilkumar Honarable MLA Kokkali Drinking water project in thrissur corporation division 39 തൃശ്ശൂർ 10000000
3 Improvements to Water Supply system to TMC and adjoining 3 Panchayath തിരുവനന്തപുരം 871600000
ആകെ കണക്ഷനുകൾ 901600000

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം