| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

Official info

  • കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ജലഭവൻ, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം,
    കേരളം, ഇന്ത്യ 695033
  • +91 471 2738300
  • 1916
പ്രവത്തന സമയം

തിങ്കൾ - ശനി: രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ,
ഞായറാഴ്ചകളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല

ഗാലറി

2021 – 2022 © All rights reserved by Kerala Water Authority, Developed and maintained by IT Wing, KWA

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം