| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA
  • കണക്ഷൻ - സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
  • Revenue - Weekly Connection Statistics
ഗാർഹികം

23412312

ഗാർഹികേതരം

23412312

വ്യാവസായികം

23412312

സ്‌പെഷ്യൽ കണക്ഷൻ

23412312

ആകെ കണക്ഷനുകൾ

23412312

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം