മാനന്തവാടി എടവക പഞ്ചായത്തിലെ വാളെരി ഗവണ്മെന്റ് HS ലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ SSLC വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ അക്വ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തുളസീധരൻ നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ മികച്ച പഠനം നടത്തിയ കുട്ടിക്കാണ് അക്വയുടെ പഠന സഹായം നൽകിയത്.

Kerala’s nodal agency for Drinking Water supply and Sewerage Services

Vellayambalam, Trivandrum
+91-471-2738300
(10am - 05 pm)