​ഗുരുവായൂർ അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതിക്ക് 60 ലക്ഷത്തിന്റെ റോബോട്ടിക് ശുചീകരണ യന്ത്രം

ഗുരുവായൂർ: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ​ഗുരുവായൂർ അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതിക്ക് 60 ലക്ഷത്തിന്റെ റോബോട്ടിക് ശുചീകരണ യന്ത്രം ലഭ്യമാക്കി. ജൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച ശുചീകരണ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ജലവിഭവ മന്ത്രി ശ്രീ. റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു. പുതിയ ശുചീകരണയന്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതോടെ ആൾനൂഴികളും സീവർ ലൈനുകളും വൃത്തിയാക്കാൻ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടി വരില്ല. സിവറേജ് ലൈനിലൂടെ മാലിന്യം സു​ഗമമായി ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ലൈനുകളും ആൾനൂഴികളും ഇടയ്ക്കിടെ ശുചിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തൊഴിലാളികളെ…
Read More

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലപരിശോധനാലാബുകളിൽ നിരക്ക് ഇളവ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ജല​ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ലാബുകളിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ജലപരിശോധനാ നിരക്കുകളിൽ ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തി. പൊതുജനസൗകര്യാർഥം ഒാരോ ഘടകം മാത്രം പരിശോധിക്കാനായി പുതിയ സംവിധാനവും നിലവിൽ വന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 430-ാം ബോർഡ് യോ​ഗമാണ് നിരക്ക് ഇളവുകൾ അം​ഗീകരിച്ചത്. വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിശോധനകൾക്കായി അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത പാക്കേജുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ പാക്കേജുകളും നിരക്കുകളും ജൈവമാലിന്യ പരിശോധന – 625 രൂപ17 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫുൾ…
Read More

Kerala’s nodal agency for Drinking Water supply and Sewerage Services

Vellayambalam, Trivandrum
+91-471-2738300
(10am - 05 pm)
Skip to content