പാലക്കാട് വടകരപ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ജലജീവൻ കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നു
വേളൂക്കര പഞ്ചായത്ത്, തൃശൂർ
വാഴത്തോപ്പ്, പൈനാവ്, ഇടുക്കി
പോരുവഴി, കണ്ണൂർ

Kerala’s nodal agency for Drinking Water supply and Sewerage Services

Vellayambalam, Trivandrum
+91-471-2738300
(10am - 05 pm)