| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA
പാലക്കാട് വടകരപ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ജലജീവൻ കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നു
വേളൂക്കര പഞ്ചായത്ത്, തൃശൂർ
വാഴത്തോപ്പ്, പൈനാവ്, ഇടുക്കി
പോരുവഴി, കണ്ണൂർ

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം