techdrops # 5 – O&M Management and O&M Portal

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന software കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനവും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ചതുമായ ഒന്നാണ് Ongoing Bill Monitoring System എന്ന O&M Portal. അതോറിറ്റിയിലെ എല്ലാ ദൈനംദിന അറ്റകുറ്റപണികളുടെയും പൂർണ്ണവിവരം സുതാര്യമാക്കിയ ഈ software ലൂടെ  പണി ചെയ്യുന്ന കരാറുകാരുടെ Bill Payment കൾ കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ മുതലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസിന്റെയും കീഴിലുള്ള  ഏതൊരു കാലയളവിലെയും  അറ്റകുറ്റപണികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഏതു സമയത്തും O&M…
Read More

APHEK demands for Standardization of rate for electro mechanical works in KWA

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ദൈനംദിനം വിവിധങ്ങളായ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ആവശ്യമായ ഏകീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്നുള്ളത് അത്യന്തം നിരാശാജനകമാണ്.എൻജിനീയർമാരുടെ കാലങ്ങളായുള്ള ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചു കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒരു അവസാന തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർഥ്യം.ഇതിൽ അടിയന്തിരമായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് APHEK മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോടും ടെക്‌നിക്കൽ മെമ്പറോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. 01.09.21 ൽ സമർപ്പിച്ച കത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. To The Managing Director Kerala…
Read More

techdrops # 4 – PRICE ESTIMATION – BASICS FOR BEGINNERS

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് Project Information & Cost Estimation  അഥവാ PRICE എന്ന software. ദിനംപ്രതിയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ബൃഹത്പദ്ധതികളും ഉൾപ്പടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികുളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായും കൃത്യതയോടെയും തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വിപ്ലവാത്മകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഈ software ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ്‌ വിഭാഗത്തിന് ഒരു മുതൽകൂട്ടാണെന്നതിൽ  രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ടാവില്ല. ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗവും സാധ്യതകളും എല്ലാ എൻജിനീയറിങ് ജീവനക്കാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് …
Read More

techdrops # 3 – Work Smart Using GIS

Geographical Information System എന്ന GIS ന്റെ ഉപയോഗ സാദ്ധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന  techdrops ന്റെ 3-) മത്തെ സെഷൻ 08.08.2021, 7 pm ന് നടന്നു. KWA യുടെ GIS technical advisor ആയ ശ്രീ. വിനോദ് PG അവതരിപ്പിച്ച സെഷൻ   വളരെ informative ആയിരുന്നു. ശ്രീ. വിനോദ് PG യുടെ മികച്ച അവതരണത്തിലൂടെ GIS ന്റെ അത്ഭുത സാധ്യതകൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനായി എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. GIS നെ…
Read More

Techdrops#2 – Project Management with PASK

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ വർക്കുകളുടെ monitoring ൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് PASK എന്ന സംവിധാനത്തിനുണ്ട്. പൊതുജനം മുതൽ ഉന്നത സർക്കാർ തലത്തിൽ വരെ യുള്ളവർക്ക് വർക്കുകളുടെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ PASK ലൂടെ കഴിയുന്നു. PASK നെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും അതിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം മനസിലാക്കാനും 25.07.2021 ലെ techdrops ൻറെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്‌നിക്കൽ  സെഷൻ ആയ Project Management with PASK ലൂടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ…
Read More

Engineer’s conclave – എഞ്ചിനീയേഴ്സും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുമായുള്ള സംവാദ പരമ്പര ബഹു.ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു – “മിനിസ്റ്ററോടൊപ്പം ഒരു സായാഹ്നം “

എഞ്ചിനീയേഴ്‌സും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുമായുള്ള സംവാദ പരമ്പര Engineer’s conclave ന്  11.07.2021, 3.30 ന് തുടക്കം കുറിച്ചു. “മിനിസ്റ്ററോടൊപ്പം ഒരു സായാഹ്നം” എന്ന ആദ്യ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവവകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ.റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചു . APHEK – EFKWA –AEA എന്നീ എൻജിനീയർ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മന്ത്രി എഞ്ചിനീയർമാരുമായി പങ്കു വച്ചു . എഞ്ചിനീയർമാരുടെ…
Read More

techdrops #1 – Managing Complaints through AQUALOOM

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പരാതി പരിഹാരത്തിന് കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന   അക്വാലൂം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇതിനകം തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. 1916 എന്ന ഒറ്റ നമ്പരിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരവും മറുപടിയും നല്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.പരാതി പരിഹാരം എന്നതിനപ്പുറമായി അറ്റകുറ്റപണികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനും ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു. 04.07.2021 ലെ techdrops ൻറെ session 1 ൽ Managing Complaints through AQUALOOM എന്ന വിഷയം AQUALOOM ന്റെ…
Read More

techdrops – Online interactive platform of KWA Engineers

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ എൻജിനീയർമാരുടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും വിവിധ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനുമായി techdrops എന്ന online interaction platform ന് തുടക്കം കുറിച്ചു . APHEK – EFKWA – AEA എന്നീ എൻജിനീയർ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് 04.07.2021 ൽ APHEK സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി Er.സന്തോഷ് കുമാർ, EFKWA ജനറൽ സെക്രട്ടറി Er.സുജാത, EFKWA വർക്കിങ്ങ് പ്രസിഡൻറ് Er.കൃഷ്ണകുമാർ, AEA…
Read More

APHEK – The Association of Engineers in Kerala Water Authority

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ആമുഖം  ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത , അതോറിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയർമാരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ സംഘടനയാണ് APHEK എന്ന   അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനിയേഴ്സ് കേരള . കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ അംഗീകൃത സർവീസ് സംഘടനയാണ് APHEK .വാട്ടർ അതോറിറ്റി രൂപം കൊള്ളുന്നതിനും  മുന്നേ Public Health Engineering Department ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണറുടെ 22.02.1965  തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ GO(MS)…
Read More

Kerala’s nodal agency for Drinking Water supply and Sewerage Services

Vellayambalam, Trivandrum
+91-471-2738300
(10am - 05 pm)
Skip to content