കുറ്റിച്ചൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അഗസ്ത്യൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ തല ചായ്ച്ചുറങ്ങുന്ന മലയോര ഗ്രാമമായ കോട്ടൂർ ചോനാമ്പാറ ഏഴാം വാർഡിൽ ആദിവാസി മേഖല കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കാപ്പുകാട് എംഎൻ നഗർ ലക്ഷം വീട് കോളനി. ഏകദേശം 40 കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ കോളനി. കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. കോളനിക്കകത്തു തന്നെയുള്ള പൊതുകിണറിനെയാണ് ഇവിടുള്ളവർ ജലസ്രോതസ്സായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരൾച്ചാ ക്ഷാമസമയത്ത് പലപ്പോഴും ജലദൗർലഭ്യം ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ കോളനിയിലെ 49 വീടുകൾക്കും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കാപ്പുകാട് എം.എൻ നഗർ കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി.

കോട്ടൂർ ആദിവാസി മേഖലയിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ കുടിവെള്ളമെത്തിയപ്പോൾ.

Kerala’s nodal agency for Drinking Water supply and Sewerage Services

Vellayambalam, Trivandrum
+91-471-2738300
(10am - 05 pm)