സഹപ്രവർത്തകയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മുൻകൂറായി നൽകിയ 50000/- രൂപയുടെ ചെക്ക് തൃശൂർ സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി. പൗളി പീറ്ററിന് അക്വ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുനിൽ കെ ജെ കൈമാറി.

Kerala’s nodal agency for Drinking Water supply and Sewerage Services

Vellayambalam, Trivandrum
+91-471-2738300
(10am - 05 pm)