സഹപ്രവർത്തകയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മുൻകൂറായി നൽകിയ 50000/- രൂപയുടെ ചെക്ക് തൃശൂർ സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി. പൗളി പീറ്ററിന് അക്വ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുനിൽ കെ ജെ കൈമാറി.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)