| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

TWSS- Mace- Construction of workers cabin at Tanker Lorry Vending point, Aruvikkara

Tender Details
Tender Number 01/2021-22/ WSSD/AVK
Office Name WS Sub Division Aruvikkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 17-04-2021
Due Date 22-04-2021
Amount ₹144000
Work Details Construction of workers cabin at Tanker Lorry Vending point, Aruvikkara
Tendernotice1-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം