| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

State plan-2019-20- WSS to Kannamangalam Panchayath- Supply, erection, testing and commissioning of Centrifugal Clear water pump set at Treatment plant Vengara

Tender Details
Tender Number KWA/EE/PH/MPM/97/2020-21
Office Name PH Division Malappuram
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 07-10-2020
Amount ₹0
Work Details State plan-2019-20- WSS to Kannamangalam Panchayath- Supply, erection, testing and commissioning of Centrifugal Clear water pump set at Treatment plant Vengara
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_123-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം