| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM(2020-21) Cherukole Grama Panchayath – Providing functional house hold tap connections in Cherukole Grama Panchayath.

Tender Details
Tender Number 55/2020-21/EE/PH/PTA
Office Name PH Division Pathanamthitta
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 04-09-2020
Due Date 07-09-2020
Amount ₹3045580.00
Work Details Providing functional house hold tap conncstions in Cherukole Grama Panchayath.
Notice-055

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം