| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

JJM2020 2021 Pipe Line Extension Works And Providing FHTCS In Kulanada Gramapanchayath in Pathanamthitta District

Tender Details
Tender Number 08/2020-21/KWA/PHC/TVLA
Office Name PH Circle Pathanamthitta Thiruvalla
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹8858866
Work Details JJM2020 2021 Pipe Line Extension Works And Providing FHTCS In Kulanada Gramapanchayath in Pathanamthitta District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_2-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം