| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JJM – WSS to Thiruvali and adjoining villages Providing FHTC to all habitations of Thiruvali Panchayath, Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/51/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-10-2020
Due Date 27-10-2020
Amount ₹105381877
Work Details JJM - WSS to Thiruvali and adjoining villages Providing FHTC to all habitations of Thiruvali Panchayath, Malappuram District
etendernotice2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം