| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM Retrofitting Augmentation of UWSS to Anakkayam Providing FHTCs replacing 350 mm AC and 355 mm PVC pipes replacing filter bed with dual media

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/28/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 31-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹139961433
Work Details JJM Retrofitting Augmentation of UWSS to Anakkayam Providing FHTCs replacing 350 mm AC and 355 mm PVC pipes replacing filter bed with dual media
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_160-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം