| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM – Providing Functional House Tap Connections to Othukungal Panchayath – Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/59/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 20-10-2020
Due Date 10-11-2020
Amount ₹91681783
Work Details JJM - Providing Functional House Tap Connections to Othukungal Panchayath - Malappuram District
tendernotice-6

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം