| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Providing FHTC to Rural house holds in Kunnathunadu Panchayath Part IV

Tender Details
Tender Number 12/2021-22/SE/PHC/CHN
Office Name PH Circle Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 20-11-2021
Due Date 07-12-2021
Amount ₹29445397
Work Details JJM-Providing FHTC to Rural house holds in Kunnathunadu Panchayath Part IV
E-Tender Details E-Tender
TenderNotice11-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം