| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Pindimana Grama Panchayath Replacement of old damaged pipe ,Line extention and Providing functional household tap connection to rural households in Pindimana Grama Panchayath in Ernakulam district

Tender Details
Tender Number E-Tender No. 33/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-09-2020
Due Date 16-10-2020
Amount ₹61937605
Work Details JJM-Pindimana Grama Panchayath-Replacement of old damaged pipe ,Line extention and Providing functional household tap connection to rural households in Pindimana Grama Panchayath in Ernakulam district
notice-33-new

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം