| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

JJM Phase I Kaipamangalam Panchayath CWSS to Nattika Firka – Providing FHTC to Rural house holds

Tender Details
Tender Number 14/EE/PHD/IJK/20-21
Office Name PH Division Irinjalakkuda
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-08-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹2907508
Work Details JJM Phase I Kaipamangalam Panchayath CWSS to Nattika Firka - Providing FHTC to Rural house holds
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_146-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം