| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JJM- Peermade Panchayath-Providing Functional house hold connections to households in Peermedu Panchayat from existing and ongoing schemes

Tender Details
Tender Number Re-etender No.21/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹24928024
Work Details JJM- Peermade Panchayath-Providing Functional house hold connections to households in Peermedu Panchayat from existing and ongoing schemes
notice21.20.21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം