| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM-Estimate for Providing FHTC in KARAVALUR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21 and Estimate for Providing FHTC in EDAMULAKKAL Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21

Tender Details
Tender Number T No.17/2021-22/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 31-07-2021
Due Date 27-08-2021
Amount ₹248150000
Work Details Estimate for Providing FHTC in KARAVALUR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21 and Estimate for Providing FHTC in EDAMULAKKAL Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21
E-Tender Details E-Tender
T-N-16-to-22-1-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം