| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

JJM Augmentation of water supply scheme to Kottamkara panchayath

Tender Details
Tender Number T No.20/2021-22/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 31-07-2021
Due Date 27-08-2021
Amount ₹240031000
Work Details Augmentation of water supply scheme to Kottamkara panchayath
E-Tender Details E-Tender
T-N-16-to-22-1-5

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം