| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM (2020-21) Ranni Grama Panchayath – Providing functional Household Tap connections in Ranni Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number 053/2020-21/EE/PH/PTA
Office Name PH Division Pathanamthitta
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹2649107
Work Details JJM (2020-21) Ranni Grama Panchayath - Providing functional Household Tap connections in Ranni Grama Panchayath
E-Tender Details E-Tender
8-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം