| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs in Padinjarathara Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number Re E tender No.SE/PHC/KKD/04/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-10-2020
Due Date 23-10-2020
Amount ₹11648677
Work Details ARWSS to Padinjarathara & Thariode villages - FHTCs by Retrofitting/ Extendable and Augmentation and Supply, erection, testing and commissioning of LT VT pumpset.
Re-Tender-Notice-No-04-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം