| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs in Kakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District Reach I – JJM – Providing Functional house Hold Tap Connection in Kakkodi Panchayath by charging and commissioning the pipelines laid under JICA scheme and by extending pipelines – Reach 1

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/Re-89/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-02-2021
Due Date 06-03-2021
Amount ₹40804460
Work Details JJM - Providing Functional house Hold Tap Connection in Kakkodi Panchayath by charging and commissioning the pipelines laid under JICA scheme and by extending pipelines - Reach 1
TN.89-2020-21-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം