| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs in Chelannur Grama Panchayath By Charging and Commissioning the pipe lines laid under JICA Scheme and extending new pipe lines in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number RE e TENDER No.12/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-09-2020
Due Date 27-10-2020
Amount ₹126400821
Work Details Providing FHTCs in Chelannur Grama Panchayath By Charging and Commissioning the pipe lines laid under JICA Scheme and extending new pipe lines
Re-Tender-Notice-12-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം