| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-10-2021, 2:39 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-2021-Vellavoor Grama Panchayath Kottayam District- Laying pipelines and FHTC

Tender Details
Tender Number 33/SE/PHCK/2020-21
Office Name PH Circle Kottayam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹33350572
Work Details JJM-2020-2021-Vellavoor Grama Panchayath Kottayam District- Laying pipelines and FHTC
E-Tender Details E-Tender
33-2020-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം