| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jaljeevan Mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Replacement of damaged AC and PVC Pipes Extension of pipe line and providing house connection in Elakamon Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number 29/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹24582551
Work Details Jaljeevan Mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Replacement of damaged AC and PVC Pipes Extension of pipe line and providing house connection in Elakamon Grama Panchayath
E-Tender Details E-Tender
29-2020-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം