| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – Providing Functional Household Tap Connections at Chathanoor Panchayath in Kollam District.

Tender Details
Tender Number T No.14/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹18374575
Work Details Jal Jeevan Mission - Providing Functional Household Tap Connections at Chathanoor Panchayath in Kollam District.
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_211-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം