| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission Providing Functional HouseHold Tap Connection in Malayattoor Panchayath and allied works

Tender Details
Tender Number 50/2020-21
Office Name PH Division Aluva
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹9174940
Work Details Jal Jeevan Mission Providing Functional HouseHold Tap Connection in Malayattoor Panchayath and allied works
E-Tender Details E-Tender
50

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം