| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kasargode District -Mangalpady Panchayath WSS to ARWSS to Uppala and adjoining Villages-Phase II

Tender Details
Tender Number 47/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 11-09-2020
Due Date 26-09-2020
Amount ₹85614499
Work Details Jal Jeevan Mission- Kasargode District -Mangalpady Panchayath WSS to ARWSS to Uppala and adjoining Villages-Phase II-Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender
47-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം