| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Kumbala Panchayath RWSS to Kumbala -Phase -II

Tender Details
Tender Number 62/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 19-10-2020
Amount ₹41068226
Work Details Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Kumbala Panchayath RWSS to Kumbala -Phase -II -Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender
Form83-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം