| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Kannur District- Kaliiasseri Panchayath – JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II

Tender Details
Tender Number 18/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹87468129
Work Details Jal Jeevan Mission-Kannur District- Kaliiasseri Panchayath - JICA WSS to Pattuvam and Adjoining villages Phase II- Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം