| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kannur District -Ezhome Grama Panchayath – WSS to Pattuvam and adjoining Villages – Phase II

Tender Details
Tender Number 11/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-08-2020
Due Date 24-09-2020
Amount ₹42585941
Work Details Jal Jeevan Mission- Kannur District -Ezhome Grama Panchayath - WSS to Pattuvam and adjoining Villages - Phase II- Laying Distribution System and providing FHTC
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം