| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:12 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION –Ernakulam District – Providing FHTC by Augmenting or Retrofitting the existing Schemes in Okkal and Kunnathunadu Panchayath and allied works.

Tender Details
Tender Number 03/2021-22/SE/PHC/CHN
Office Name PH Circle Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-04-2021
Due Date 21-06-2021
Amount ₹55774212
Work Details Providing FHTC by Augmenting or Retrofitting the existing Schemes in Okkal and Kunnathunadu Panchayath and allied works.
E-Tender Details E-Tender
E-tender-No03.2021-22-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം