| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-01-2022, 7:04 am 

JAL JEEVAN MISSION – 2021 -22 – PHASE – II Providing functional house hold tap connection by retrofitting/Augmentation/extending of Ongoing water supply scheme in Narippatta Grama Panchayat

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/12/2021-22
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name Jal Jeevan Mission
Tender Date 27-11-2021
Due Date 20-12-2021
Amount ₹64936443
Work Details Providing functional house hold tap connection by retrofitting/Augmentation/extending of Ongoing water supply scheme in Narippatta Grama Panchayat
E-Tender Details E-Tender
Narippatta-Tender-Notice

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം