| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-2020-22-Phase I-ARWSS to Pathanapuram and PiravanthoorProviding Water Supply House Service Connections in existing distribution lines, pipe line extension, Supply of V/T pumpset and Chlorine cylinder in Piravanthoor Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number Re T No.129/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 18-01-2021
Amount ₹77151000
Work Details ARWSS to Pathanapuram and PiravanthoorProviding Water Supply House Service Connections(6626 Nos.) in existing distribution lines, pipe line extension, Supply of V/T pumpset and Chlorine cylinder in Piravanthoor Grama Panchayath
Tender-notice-117-to-133-12

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം