| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission 2020 21 Providing Functional House Hold Tap connection FHTCs at Choondal Panchayath in Thrissur dt

Tender Details
Tender Number 20/EE/PHD/TSR/2020-2021
Office Name PH Division Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 23-09-2020
Amount ₹7733769
Work Details Supplying laying and providing connection
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം