| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

DRW Raw water pump house at Kuriyottumala No 2 Transformer repair capacitor fixing and starter replacement

Tender Details
Tender Number 19/2020-21/AEE/KWA/PLR
Office Name WS Sub Division Punalur
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 13-01-2021
Due Date 19-01-2021
Amount ₹107583
Work Details DRW  Raw water pump house at Kuriyottumala  No 2 Transformer repair capacitor fixing and starter replacement
E-Tender Details E-Tender
T19_1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം