| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Deposit Work- Vettikkavala Block Panchayath-2019-20-Development Fund- WSS to Melila& Vettikkavala– Line extension at Pattamala Charuvila Colony of Melila Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number 08/AEE/PHSK/2020-21
Office Name PH Sub Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 03-02-2021
Due Date 03-02-2021
Amount ₹252622
Work Details Deposit Work- Vettikkavala Block Panchayath-2019-20-Development Fund- WSS to Melila& Vettikkavala-- Line extension at Pattamala Charuvila Colony of Melila Grama Panchayath
Notice

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം