| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Deposit Work-Anchal Block Pt- Extension of pipe line to Thevarthottam Kanikonam Colony in Edamulakkal Panchayath

Tender Details
Tender Number 46/EE/PHDn/KTR/2020-21
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹330810
Work Details Extension of pipe line to Thevarthottam Kanikonam Colony in Edamulakkal Panchayath
TenderNotice-8

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം