| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Deposit Work 2020 -21 – Kallooppara Grama Panchayath. Project No.98.20-21 Pipe line extension at Marotuthoppupadi – Chakkalamuripadi road and – Project No.97.20-21 Aanandhavilasam road

Tender Details
Tender Number E-Tender No.64/2020-21/EE/PH/TVLA
Office Name PH Division Thiruvalla
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 18-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹183395
Work Details Deposit Work 2020 -21 - Kallooppara Grama Panchayath. Project No.98.20-21 Pipe line extension at Marotuthoppupadi - Chakkalamuripadi road and - Project No.97.20-21 Aanandhavilasam road
E-Tender Details E-Tender
64-20202-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം