| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Subject: the provisional promotion of Overseer Grade III to D'man Grade II and the transfer of D'man Grade II

Order Number: JB/E4/346/98 Vol.III

Order Date: 13-02-2021

JB-E4-346-98_Vol.III-TP-and-Provi.-Promotions-of-Overseear-Grade-III-to-the-post-of-D-Man-II

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം