| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Subject: കേരള ജല അതോറിറ്റി - ജീവനക്കാര്യം - കോവിഡ്-19 വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

Order Number: 7838/E1/2021/KWA

Order Date: 24-05-2021

Office-duty-arrangment-24.05.2021

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം