കുറ്റിച്ചൽ പഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
കാട്ടാക്കട, തിരുവനന്തപുരം
ചാലക്കുടി,തൃശൂർ
ബേപ്പൂർ, കോഴിക്കോട്
മുട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത്, വയനാട്
തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട ജില്ല
എടക്കര, മലപ്പുറം
എടക്കര, മലപ്പുറം
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എരുത്തമ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി ജലജീവൻ കണക്ഷൻ നൽകുന്നു.
കല്ലിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം
കോതമംഗലം

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)